Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwa PWN-WNT

Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

Cena tradycyjna: 85.05 zł
Cena promocyjna: 76.55 zł
Oszczędzasz: 8.50 zł /-10%/

Autor:Bąkowski Konrad,
ISBN:978-83-204-3240-4
Wydawnictwo:Wydawnictwa Naukowo-Techniczne PWN-WNT
Kod książki:84116
parametry książki: 2008, wyd. 3 zmien. (dodruk), B5, s. 726, rys. 421, tab. 100, oprawa twarda.

W książce podano zasady projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci gazowych w miastach i na wsiach, a także zasady instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych. Omówiono właściwości gazów palnych, układy sieci gazowych i zagrożenia podczas ich użytkowania. Scharakteryzowano urządzenia pomiarowe, podano koncepcje projektów gazyfikacji, metody obliczania zapotrzebowania gazu i obliczania sieci gazowych. Podano obszerne fragmenty norm prawnych.
W wydaniu trzecim  wprowadzono uzupełnienia w związku ze zmianami w przepisach techniczno-budowlanych zgodnych z postanowieniami PN-EN i dyrektywami Unii Europejskiej, uaktualniono niektóre wartości liczbowe parametrów technicznych, dodano dwa nowe rozdziały zawierające  przykłady obliczeń obiektów i urządzeń gazowych oraz dokonano przeglądu aktualnych przepisów techniczno-budowlanych.
Ze względu na poradnikowy charakter książki, polecamy ją  inżynierom projektantom, wykonawcom i pracownikom nadzoru technicznego instalacji i sieci gazowych. Przydatna będzie także dla studentów studiów podyplomowych specjalizujących się w projektowaniu urządzeń gazowych.
Od Autora

1. Układy zasilania gazem ziemnym
  1.1. Wprowadzenie
  1.2. Gaz ziemny
  1.3. Podział sieci gazowych
  1.4. Układy zasilania miast
  1.5. Zasilanie zespołów budynków mieszkalnych
  1.6. Zasilanie wsi z gazociągów wysokiego ciśnienia
2. Gazociągi z rur stalowych
  2.1. Rury stalowe
  2.2. Kształtki do gazociągów z rur stalowych
  2.3. Złącza kołnierzowe rur
  2.4. Uzbrojenie gazociągów
  2.5. Budowa gazociągów
  2.6. Ochrona antykorozyjna gazociągów
  2.7. Instalowanie armatury zaporowej
  2.8. Podziemne przekroczenia przeszkód terenowych przez gazociągi
  2.9. Uruchamianie gazociągów
3. Gazociągi z tworzyw sztucznych
  3.1 Rury polietylenowe
  3.2. Kształtki do gazociągów z rur polietylenowych
  3.3. Wykonywanie gazociągów z rur polietylenowych
  3.4. Wykonywanie odgałęzień od gazociągów z rur z PE
  3.5. Wykonywanie skrzyżowań gazociągów polietylenowych z przeszkodami terenowymi i 
         elementami uzbrojenia podziemnego
  3.6. Renowacja gazociągów z zastosowaniem rur polietylenowych typu Compact Pipe
  3.7. Rury i kształtki poliamidowe
  3.8. Wykonywanie gazociągów z rur PA
4. Gazomierze i stacje pomiarowe
  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Gazomierze miechowe
  4.3. Gazomierze rotorowe
  4.4. Gazomierze turbinowe
  4.5. Przepływomierze wirowe typu Vortex
  4.6. Przepływomierze zwężkowe
  4.7. Elektroniczne przesyłanie danych i przeliczanie objętości gazu na warunki normalne
  4.8. Systemy zdalnego odczytu gazomierzy mieszkaniowych
  4.9. Stacje pomiarowe paliw gazowych
5. Reduktory ciśnienia
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Elementy reduktorów
  5.3. Obliczanie wybranych parametrów technicznych reduktorów
  5.4. Zasady doboru reduktorów ciśnienia
  5.5. Charakterystyka wybranych reduktorów
6. Stacje gazowe
  6.1. Wprowadzenie
  6.2. Wymagania funkcjonalne i lokalizacyjne stacji gazowych
  6.3. Elementy wyposażenia stacji gazowych
  6.4. Układy monitorowane w stacjach gazowych
  6.5. Wymagania techniczno-budowlane dla stacji gazowych
  6.6. Przykłady rozwiązań technologicznych stacji gazowych
  6.7. Podziemne moduły redukcyjne
  6.8. Strefy zagrożenia wybuchem
  6.9. Urządzenia ciśnieniowe stacji gazowych
7. Obliczanie sieci gazowych
  7.1. Wprowadzenie
  7.2. Obliczanie zapotrzebowania na gaz
  7.3. Obciążenia obliczeniowe sieci gazowych
  7.4. Obliczanie strat ciśnienia w gazociągach
  7.5. Praktyczne metody obliczeń hydraulicznych sieci gazowych
  7.6. Obliczenia wytrzymałościowe przewodów gazowych
8. Sporządzanie opracowań projektowych
  8.1. Podstawowe akty prawne
  8.2. Warunki przyłączenia obiektu do sieci gazowej
  8.3. Materiały wyjściowe do projektowania
  8.4. Zasady sytuowania gazociągów i stacji gazowych
  8.5. Problematyka opracowań projektowych sieci gazowej
  8.6. Problematyka opracowań projektowych instalacji gazowych
  8.7. Koncepcja programowo-technologiczna gazyfikacji gminy
9. Przyłącza gazowe do budynków 
  9.1. Warunki techniczne doprowadzenia gazu do budynku
  9.2. Rozwiązania technologiczne
  9.3. Przyłączanie budynków średniowysokich
  9.4. Zabezpieczenie przyłączy przed niekontrolowanym wypływem gazu
10. Spalanie gazów, wentylacja pomieszczeń i odprowadzanie spalin 
  10.1. Spalanie gazów
  10.2. Obliczanie różnych parametrów procesu spalania
  10.3. Wentylacja pomieszczeń wyposażonych w urządzenia gazowe
  10.4. Odprowadzanie spalin z domowych urządzeń gazowych
  10.5. Wentylacja nawiewna pomieszczeń mieszkalnych z zainstalowanymi kotłami
           przepływowymi
  10.6. Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych
  10.7. Kominy do nowoczesnych kotłów gazowych
  10.8. Wentylacja naturalna kotłowni w pomieszczeniu wydzielonym
  10.9. Prowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych kotłów przepływowych
11. Wykonywanie i użytkowanie instalacji gazowych 
  11.1. Wprowadzenie
  11.2. Instalacje gazowe z rur stalowych
  11.3. Instalacje gazowe z rur miedzianych
  11.4. Usytuowanie i prowadzenie przewodów gazowych
  11.5. Instalowanie gazomierzy
  11.6. Instalowanie urządzeń gazowych
  11.7. Obliczanie instalacji gazowych
  11.8. Warunki techniczne użytkowania instalacji gazowych
  11.9. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe instalacji gazowych
  11.10. Zagrożenia związane z eksploatacją instalacji gazowych
12. Kotły gazowe wodne i instalacje kotłowe
  12.1. Wymagania ogólne
  12.2. Podstawowe wiadomości o kotłach wodnych niskotemperaturowych
  12.3. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych kotłów
  12.4. Instalacje kotłowe małej mocy
  12.5. Instalacje kotłowe o mocy cieplnej powyżej 60-2000 kW
  12.6. Obliczanie wybranych parametrów pracy kotłowni gazowych
  12.7. Centrale cieplne
  12.8. Uruchamianie i użytkowanie instalacji kotłowych
13. Instalacje zbiornikowe gazu płynnego
  13.1. Wybrane właściwości fizyczne gazów płynnych
  13.2. Warunki pracy zbiorników
  13.3. Wymagania techniczne dla zbiorników
  13.4. Zbiorniki naziemne
  13.5. Zbiorniki podziemne
  13.6. Armatura zbiorników gazu płynnego
  13.7. Odparowywanie gazu propanowego w zbiornikach w wyniku naturalnej wymiany ciepła z
           otoczeniem
  13.8. Odparowywanie gazu płynnego w parownikach
  13.9. Projektowanie instalacji zbiornikowych
  13.10. Eksploatacja instalacji zbiornikowych
  13.11. Obliczanie instalacji gazu propanowego
14. Przemysłowe instalacje gazowe
  14.1. Wprowadzenie
  14.2. Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych
  14.3. Gazociągi wewnątrzzakładowe
  14.4. Przewody wewnętrzne gazowych instalacji przemysłowych
  14.5. Charakterystyka ogólna i wymagania techniczne palników przemysłowych
  14.6. Palniki inżektorowe
  14.7. Palniki nadmuchowe
  14.8. Urządzenia zabezpieczające i regulujące ścieżki gazowej palnika
  14.9. Przykładowe schematy zasilania przemysłowych urządzeń gazowych
  14.10. Obliczanie różnych parametrów technologicznych instalacji przemysłowych
15. Ogrzewanie gazem hal przemysłowych
  15.1. Wprowadzenie
  15.2. Gazowe nagrzewnice powietrza
  15.3. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie obiektów halowych
  15.4. Ogrzewacze promiennikowe
  15.5. Promienniki rurowe
  15.6. Promienniki panelowe (wysokotemperaturowe)
16. Zastosowanie gazu do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
  16.1. Wprowadzenie
  16.2. Kryteria celowości budowy urządzeń gospodarki skojarzonej
  16.3. Gospodarka skojarzona a Prawo energetyczne
  16.4. Agregaty prądowo-grzewcze napędzane silnikami gazowymi
  16.5. Zespoły prądowo-grzewcze z turbinami gazowymi
  16.6. Lokalne sieci cieplne zasilane z zespołów prądowo-grzewczych
17. Pomoce do projektowania
  17.1. Podstawowe definicje i normy jakościowe gazów palnych
  17.2. Obliczanie wybranych parametrów sieci gazowych
  17.3. Podstawowe wymagania dotyczące stacji redukcyjnych
  17.4. Przykłady usytuowania urządzeń technologicznych w ciągach redukcyjnych zakładów
           komunalnych i przemysłowych
  17.5. Obliczanie różnych parametrów rur
  17.6. Stacje redukcyjne w wersji modułowej wg PGNiG SA
  17.7. Kotły gazowe przepływowe z zamkniętą komorą spalania
18. Przegląd wybranych przepisów techniczno-budowlanych
  18.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  18.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  18.3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  18.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
           technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
  18.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
           sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  18.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
          technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
  18.7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w
           sprawie szczegółowych warunków podłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i
          eksploatacji tych sieci
  18.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
           wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
  18.9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i
           higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
  18.10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków
             technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy, stacje paliw płynnych, rurociągi
             dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  18.11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
             sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  18.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
             zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
             robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
  18.13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
             wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych 
  18.14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
             wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe 
  18.15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
             warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
             budowlane i ich usytuowanie 
 
Literatura

A. Przepisy krajowe
B. Normy Europejskie i Polskie Normy
C. Normy Zakładowe (ZN-G) Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA
D. Dyrektywy i Rozporządzenia Unii Europejskiej
E. Przepisy i normy niemieckie
F. Materiały informacyjne producentów urządzeń 7710 
G. Książki

Skorowidz
 
Opinie książki Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- Poczta Ekonomiczna (przelew),
- Poczta kurierska 24h (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.