Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Krakowski Instytut Nieruchomości

Vademecum zarządcy nieruchomości. Wydanie nowe - zmienione i uzupełnione

Vademecum zarządcy nieruchomości. Wydanie nowe - zmienione i uzupełnione

Cena tradycyjna: 136.50 zł
Cena promocyjna: 129.67 zł
Oszczędzasz: 6.83 zł /-5%/

Autor:Brzeski Władysław Jan (red.),
ISBN:83-86576-74-X
Wydawnictwo:Krakowski Instytut Nieruchomości
Ilość stron:656
Wydanie:2003
Format:165x240
Oprawa:miękka, lakierowana, kolorowa
Po niespełna dwóch latach od pierwszego wydania Vademecum zarządcy nieruchomości oddajemy do rąk Czytelników wydanie nowe, znacznie poszerzone, zmienione i uzupełnione m.in.n
o omówienie nowych przepisów prawnych wynikających przede wszystkim z Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i rozporządzeń, które weszły w życie w drugiej połowie roku 2001 i w roku 2002. Stan prawny został więc maksymalnie zaktualizowany. Poza tym znacznie rozbudowana została część dotycząca planu zarządzania, i to zarówno rozdział poświęcony temu tematowi, jak i dwa załączniki. Jednym z nich jest bardzo szczegółowy przykład planu zarządzania nieruchomością spółdzielczą opracowany przez Andrzeja Sobczaka, autora osobno wydanej książki zawierającej kilku przykładów planu zarządzania. Książka, przygotowana przez kompetentny zespół autorów Krakowskiego Instytutu Nieruchomości, została skonstruowana w oparciu o tzw. minimum programowe, realizowane na kursach i warsztatach dla zarządców, przygotowujących się do egzaminu państwowego, ale zawiera materiał o wiele bogatszy, opracowany pod kątem wiedzy potrzebnej osobom specjalizującym się w zarządzaniu różnymi nieruchomościami, właścicielom nieruchomości, a także innym profesjonalistom na rynku nieruchomości.


zobacz spis treści
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE........................................................................... 17
Rozdział 1. Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania
nieruchomościami................................................................................... 23
1.1.  SYTUACJA PRAWNA ZARZĄDCY.......................................... 25
1.1.1.   Regulacje prawne dotyczące zawodu zarządcy nieruchomości 26
1.1.2.   Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości............................ 26
1.1.3.   Zakres czynności zarządcy........................................................ 27
1.2.    ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI JAKO
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA...................................................... 28
1.2.1.   Definicja działalności zawodowej............................................ 28
1.2.2.   Wymogi kwalifikacyjne........................................................... 28
1.2.3.   Kształcenie teoretyczne i praktyczne....................................... 29
1.2.4.   System nadawania licencji zawodowych.................................. 30
1.2.5.   Doskonalenie kwalifikacji........................................................ 33
1.2.6.   Odpowiedzialność zawodowa.................................................. 33
1.3.  ORGANIZACJE ZAWODOWE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI         34
1.3.1.   Organizowanie się środowiska zarządców............................... 34
1.3.2.   Zadania organizacji zawodowych i ich federacji..................... 35
1.3.3.   Standardy zawodowe i Kodeks Etyki Zawodowej ................... 36
Rozdział 2. Organizacja zarządzania państwem - organy
administracji publicznej............................................................................ 39
2.1.   PODZIAŁ TERYTORIALNY KRAJU........................................ 41
2.2.   ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.................... 41
2.3.   PROCEDURY ADMINISTRACYJNE - ORGANY I i II
INSTANCJI........................................................................................ 44
2.4.   ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI................ 45
Rozdział 3. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości.............................. 47
3.1.   MIENIE........................................................................................ 49
3.2.   DEFINICJA NIERUCHOMOŚCI W PRAWIE CYWILNYM...........             51
3.2.1.   Nieruchomości gruntowe......................................................... 52
3.2.2.   Nieruchomości budynkowe...................................................... 53
3.2.3.    Nieruchomości lokalowe......................................................... 54
3.2.4.   Ustawowa definicja lokalu mieszkalnego i użytkowego......... 54
3.2.5.    Sposoby kreowania lokali jako odrębnych przedmiotów
własności............................................................................................ 56
3.2.6.    Części składowe lokalu............................................................ 56
3.3.   RELACJA POMIĘDZY NIERUCHOMOŚCIĄ
A DZIAŁKĄ GRUNTU..................................................................... 57
3.4.   GRANICE NIERUCHOMOŚCI; GRANICE PRAWNE
I STAN SPOKOJNEGO POSIADANIA............................................ 58
Rozdział 4. Prawo rzeczowe................................................................. 61
4.1.     RZECZY I ICH RODZAJE......................................................... 64
4.2.     DEFINICJA PRAWA WŁASNOŚCI, UPRAWNIENIA
I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA...........................................................          65
4.2.1.    Rodzaje własności.................................................................... 65
4.2.2.    Triada uprawnień właściciela.................................................. 66
4.2.3.    Definicja własności w art. 140 kodeksu cywilnego................ 66
4.3.     WSPÓŁWŁASNOŚĆ I JEJ ODRÓŻNIENIE
OD WŁASNOŚCI.............................................................................. 69
4.3.1.    Współwłasność i powstanie współwłasności.......................... 69
4.3.2.    Rodzaje współwłasności........................................................... 70
4.4.    WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI W OBRĘBIE WSPÓŁWŁASNOŚCI  71
4.4.1.    Zniesienie współwłasności...................................................... 73
4.4.2.    Podział nieruchomości „co do użytkowania".......................... 74
4.4.3.    Współwłasność we wspólnocie mieszkaniowej...................... 75
4.5.     UŻYTKOWANIE WIECZYSTE............................................... 75
4.6.   OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE.................................. 77
4.6.1.    Katalog ograniczonych praw rzeczowych............................... 77
4.6.2.    Pierwszeństwo praw rzeczowych ograniczonych................... 81
4.7.     POSIADANIE, DZIERŻENIE I WŁADANIE........................... 82
4.8.     KONSTYTUCYJNE GWARANCJE PRAWA WŁASNOŚCI.. 83
Rozdział 5. Stosunki cywilno-prawne...................................................... 85
PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO............................................. 87
5.1.   OSOBY FIZYCZNE I ICH REPREZENTOWANIE.................. 87
5.2.   OSOBY PRAWNE I ICH REPREZENTOWANIE.................... 91
5.3.   JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.............................................................. 93
5.4.   CZYNNOŚCI PRAWNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE............ 94
5.5.   PRZEGLĄD TYPOWYCH UMÓW ZAWIERANYCH W ZWIĄZKU Z ZA­RZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI .......................................................... 98
5.6.   OBCIĄŻENIA NA NIERUCHOMOŚCIACH.......................... 101
5.7.   ROSZCZENIA - ŚRODEK PRAWNY PRZYSŁUGUJĄCY WIERZYCIELOM       102
5.8.   WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA RODZINNEGO
I OPIEKUŃCZEGO........................................................................ 103
5.9.   WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA SPADKOWEGO...... 105
5.10.    PRAWO WEKSLOWE.......................................................... 107
5.11.    PRAWO UPADŁOŚCIOWE................................................. 110
5.12.    PRAWO PODATKOWE....................................................... 113
5.12.1.    Podatek dochodowy od osób fizycznych............................. 113
5.12.2.    Podatek dochodowy - zryczałtowany.................................. 117
5.12.3.     Podatek od towarów i usług - VAT / VALUE ADDED TAX/ 118
5.12.4.    Praktyczne przykłady rozliczenia ....................................... 121
5.12.5.    Podatek od spadków i darowizn.......................................... 123
5.12.6.    Podatek od nieruchomości................................................... 125
Rozdział 6. Gospodarka nieruchomościami............................................ 131
6.1.     PODSTAWY PRAWNE......................................................... 133
6.2.     OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI PAŃSTWOWYMI
I SAMORZĄDOWYMI.................................................................. 134
6.2.1.    Przetargi................................................................................. 134
6.2.2.    Zbycie bezprzetargowe.......................................................... 136
6.2.3.    Nabywanie nieruchomości w trwały zarząd......................... 137
6.2.4.    Ceny i opłaty za nieruchomości............................................. 139
6.3.     OPŁATY ADIACENCKIE....................................................... 141
6.4.     PRAWO PIERWOKUPU....................................................... 142
6.5.     SCALENIA I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI...................... 143
6.6.    WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI............................. 144
6.6.1.    Przejmowanie praw do nieruchomości................................. 144
6.6.2.    Ograniczenie praw do nieruchomości................................... 144
6.6.3.    Odszkodowania...................................................................... 146
6.7.     UWŁASZCZENIE OSÓB PRAWNYCH................................ 147
6.8.    NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW    149
6.9.   SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
PAŃSTWOWYMI......................................................................... 152
6.9.1.    Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.............................. 152
6.9.2.    Zasób Mienia Wojskowego................................................... 154
6.9.3.   Wojskowy Zasób Mieszkaniowy........................................... 155
6.9.4.    Gospodarka nieruchomościami państwowymi..................... 156
Rozdział 7. Gospodarka przestrzenna................................................... 157
7.1.     PODSTAWY PRAWNE......................................................... 159
7.2.    MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.... 160
7.2.1.    Rola i znaczenie planów miejscowych.................................. 160
7.2.2.    Tryb sporządzania i uchwalania planu.................................. 163
~.2.3. Rekompensowanie skutków uchwalenia lub zmiany planu miejscowego... 166
7.3.     DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU         168
~A. STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY....................................................... 171
Rozdział 8. Źródła informacji o nieruchomościach................................. 177
8.1.   USTALANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI..... 179
8.2.     RODZAJE INFORMACJI POTRZEBNYCH
PRZY ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI........................ 181
8.2.1.                     Księgi................................................................... wieczyste... 181
8.2.2.   Sposoby gromadzenia danych dotyczących nieruchomości
oraz ich atrybutów........................................................................... 182
8.3.     SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA.................. 197
8.4.    MONITORING RYNKU DZIAŁEK I SPOSOBY ZAKŁADANIA BAZ DANYCH ORAZ ZBIERANIA INFORMACJI........................................................................... 198
8.4.1.    Dane zawarte w aktach notarialnych..................................... 199
8.4.2.   Pilotażowy monitoring rynku nieruchomości w Krakowie
w latach 1992-2002 prowadzony przez KIN................................... 199
Rozdział 9. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości...................... 201
9.1.     KATEGORIE EKONOMICZNE NIERUCHOMOŚCI............ 203
9.1.1.    Cechy charakterystyczne i funkcje nieruchomości................ 203
9.1.2.   Nieruchomość jako przedmiot zarządzania w wymiarze ekonomicznym   206
9.1.3.   Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne zarządzania nieruchomościami 208
9.1.4.    Otoczenie nieruchomości ...................................................... 209
9.2.    NIERUCHOMOŚCI JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA
I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO................... 210
9.3.     INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI........................... 211
9.4.     RYNEK NIERUCHOMOŚCI................................................... 216
9.4.1.    Pojęcie rynku nieruchomości................................................. 216
9.4.2.  Czynniki wpływające na funkcjonowanie rynku nieruchomości 218
9.4.3.    Segmentacja rynku nieruchomości........................................ 220
9.4.4.    Uczestnicy rynku nieruchomości........................................... 222
9.4.5.    Cechy charakterystyczne rynku nieruchomości.................... 223
9.5.   FINANSOWANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI................... 224
9.5.1.    Kształtowanie się podaży i popytu........................................ 224
9.5.2.    Badanie i analiza trendów rynkowych................................... 228
9.5.3.    Produkty kredytowe............................................................... 228
9.5.4.    Rachunki powiernicze............................................................ 240
9.5.5.    Fundusze strukturalne Unii Europejskiej............................... 241
9.6.   SEGMENTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI............................. 243
9.6.1.   Nieruchomości gruntowe....................................................... 243
9.6.2.    Handel.................................................................................... 244
9.6.3.    Powierzchnie biurowe........................................................... 248
9.6.4.    Powierzchnie magazynowe.................................................... 249
9.6.5.    Mieszkania............................................................................. 250
9.7.   ZNACZENIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI DLA GOSPODARKI NA SZCZEBLACH: KRAJOWYM I LOKALNYM............................................................................ 254
Rozdział 10. Planowanie i zarządzanie ekonomiczno-finansowe................ 255
10.1.     ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ MATEMATYKI FINANSOWEJ ... 261
10.1.1.    Zasady rachunkowości bieżącej............................................ 262
10.1.2.    Zasady matematyki finansowej............................................ 273
10.2.    DIAGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ NIERUCHOMOŚCI            273
10.2.1.   Ujęcie księgowe (rachunkowe)............................................. 275
10.2.2.    Ujęcie gotówkowe (cash flow) ............................................ 277
10.2.3.     Analiza wskaźnikowa wyników.......................................... 283
10.3.    SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI 304
10.3.1 Sprawozdawczość operacyjna............................................... 305
10.3.2.    Sprawozdawczość podatkowa.............................................. 307
10.3.3.   Sprawozdawczość finansowa................................................ 309
10.3.4.   Sprawozdawczość dodatkowa............................................... 309
10.3.5.   Sprawozdawczość statystyczna............................................. 310
Rozdział 11. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania....................... 315
11.1.    POZYSKIWANIE OBIEKTÓW DO ZARZĄDZANIA........ 317
11.2.    PODMIOTY, NA RZECZ KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE 19 USŁUGI ZARZĄDZANIA     319
11.2.1.    Cele właściciela jako wytyczne dla działań zarządcy.......... 319
11.2.2.   Właściciel a zarządca........................................................... 321
11.3.     UMOWA O ZARZĄDZANIE............................................... 321
11.3.1.   Czynności poprzedzające zawarcie umowy oraz ich cel...... 322
11.3.2.   Postanowienia umowy o zarządzanie nieruchomością........ 322
11.3.3.   Pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością................ 331
11.4.    WYBRANE CZYNNOŚCI ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO    331
11.4.1.   Przejęcie nieruchomości w zarząd........................................ 331
11.4.2.   Regulaminy porządku domowego........................................ 333
11.4.3.   Postępowanie windykacyjne i eksmisje................................ 334
11.5.    OGÓLNE ZASADY NAJMU................................................. 334
Rozdział 12. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi..................... 337
12.1.    DEFINICJE NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH............ 339
12.1.1.  Samodzielność lokalu mieszkalnego - definicja i parametry 339
12.1.2.   Pomieszczenia przynależne do lokali................................... 340
12.1.3.   Nieruchomość wspólna......................................................... 340
12.2.    ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI........................................ 342
12.2.1.  Powstanie odrębnej własności lokali.................................... 342
12.2.2.   Wspólnoty mieszkaniowe..................................................... 343
12.2.3.   Zasady zarządzania nieruchomością wspólną...................... 345
12.2.4.   Finansowanie zarządzania nieruchomością wspólną........... 346
12.3.    OCHRONA PRAW LOKATORÓW..................................... 348
12.3.1.   Lokale mieszkalne - definicje i parametry........................... 348
12.3.2.   Zasady ochrony praw lokatorów.......................................... 349
12.3.3.   Obowiązki lokatorów........................................................... 353
12.3.4.    Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego............................. 357
12.3.5.   Zasady i możliwości wykonywania przez gminy zadań wynikających
z ustawy o ochronie praw lokatorów.............................................. 359
12.4.   DODATKI MIESZKANIOWE............................................... 360
12.5.    ZARZĄDZANIE SPÓŁDZIELCZYMI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI.. 364
12.5.1.    Zasady funkcjonowania spółdzielni..................................... 364
12.5.2.    Istota i cele spółdzielni mieszkaniowych............................ 366
12.5.3.    Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej....................... 367
12.5.4.    Obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej .............. 369
12.5.5.   Zasady zarządzania zasobem spółdzielni mieszkaniowej.... 370
12.6.    ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO...................................................................... 372
12.7.     FUNDUSZE I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE MIESZKALNICTWO        377
12.8.     OCENA RYZYKA W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI     377
12.9.    KSZTAŁTOWANIE POLITYKI MIESZKANIOWEJ........... 380
12.9.1.   Rola państwa w kształtowaniu polityki mieszkaniowej...... 380
12.9.2.   Lokalne strategie mieszkaniowe.......................................... 382
Rozdział 13. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi................. 383
13.1.   RODZAJE NIERUCHOMOŚCI - PODZIAŁ FUNKCJONALNY     385
13.2.   CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJI NAJMU..................... 385
13.3.   ZNACZENIE NAJMU DLA FUNKCJONOWANIA BUDYNKU   386
13.3.1.   Wyszukiwanie najemców - kryteria doboru........................ 387
13.3.2.   Umowa najmu............................. ........................................ 387
13.4.   UWARUNKOWANIA W ZARZĄDZANIU POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI NIERUCHOMOŚCI ................................................................................................. 392
13.4.1.   Nieruchomości handlowo-usługowe.................................... 392
13.4.2.   Nieruchomości biurowe ...................................................... 396
13.4.3.   Nieruchomości rolne............................................................ 398
13.4.4.   Nieruchomości sektora publicznego.................................... 398
13.4.5.   Nieruchomości instytucjonalne............................................ 399
13.4.6.   Inne rodzaje nieruchomości.................................................. 399
13.5.     SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA........................................... 399
13.5.1.   Firmy ochroniarskie............................................................. 400
13.5.2.   Ładunek wybuchowy na terenie obiektu.............................. 401
13.6.    ZASADY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI       403
Rozdział 14. Organizacja zarządzania nieruchomościami - prawo
gospodarcze......................................................................................... 405
14.1.     PRAWO GOSPODARCZE - JEGO ŹRÓDŁA, TREŚĆ I ZAKRES STOSOWANIA          407
14.2.   OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 408
14.3.     KREOWANIE I ZASADY DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCÓW (PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH)  409
14.4.    ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA            411
14.5.    FORMY ORGANIZACYJNE I PRAWNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI         412
14.6.    TWORZENIE FIRM DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI        415
Rozdział 15. Podstawy budownictwa.................................................. 417
15.1.   PODSTAWY PRAWNE......................................................... 420
15.2.   PROCES BUDOWLANY....................................................... 422
15.2.1.   Dokumentacja techniczna..................................................... 423
15.2.2.    Pozwolenie na budowę......................................................... 424
15.2.3.    Pozwolenie na użytkowanie obiektów................................. 428
15.3.    OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU, BUDOWLI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ......................................... 429
15.4.     OKRESOWE KONTROLE, REMONTY I KONSERWACJE 431
Rozdział 16. Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia................... 437
16.1.     CEL I PRZEDMIOT WYCENY............................................. 441
16.2.    METODYKA SZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI  444
16.3.    OPERAT SZACUNKOWY.................................................... 448
16.4.  SZACOWANIE W KONTEKSTACH KRAJOWYM
I MIĘDZYNARODOWYM............................................................ 448
Rozdział 17. Plan zarządzania............................................................. 465
17.1.    ISTOTA I FUNKCJE PLANU ZARZĄDZANIA................... 467
17.2.    ZAWARTOŚĆ PLANU ZARZĄDZANIA............................ 468
17.2.1.   Struktura formalna planu zarządzania.................................. 468
17.2.2.   Proces sporządzania planu zarządzania................................ 470
17.3.    PODSUMOWANIE: CELE, OCZEKIWANIA, WNIOSKI.. 471
17.4.    INFORMACJE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE....... 474
17.4.1.   Stan prawny nieruchomości i status właściciela.................. 474
17.4.2.   Lokalizacja ogólna i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  475
17.4.3.                                   Lokalizacja.............................................. szczegółowa     477
17.4.4.   Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne) 478
17.4.5.   Opis i stan techniczny budynków i budowli........................ 479
17.4.6.   Określenie potrzeb remontowych........................................ 480
17.4.7.   Sposób zagospodarowania i wykorzystania......................... 482
17.4.8.   Zawartość dokumentacji technicznej.................................... 485
17.4.9.   Obecny sposób zarządzania nieruchomością....................... 486
17.4.10.   Podsumowanie i wnioski ................................................... 487
17.5.   BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA..................................... 488
17.5.1.  Przychody i koszty - specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych    489
17.5.2.   Ocena działalności operacyjnej z uwzględnieniem charakterystycznych wskaźników dla danej nieruchomości.......................................................................... 495
14.4.    ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA            411
14.5.    FORMY ORGANIZACYJNE I PRAWNE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI         412
14.6.    TWORZENIE FIRM DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI        415
Rozdział 15. Podstawy budownictwa.................................................. 417
15.1.   PODSTAWY PRAWNE......................................................... 420
15.2.   PROCES BUDOWLANY....................................................... 422
15.2.1.   Dokumentacja techniczna..................................................... 423
15.2.2.    Pozwolenie na budowę......................................................... 424
15.2.3.    Pozwolenie na użytkowanie obiektów................................. 428
15.3.     OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU, BUDOWLI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ......................................... 429
15.4.     OKRESOWE KONTROLE, REMONTY I KONSERWACJE 431
Rozdział 16. Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia................... 437
16.1.     CEL I PRZEDMIOT WYCENY............................................. 441
16.2.    METODYKA SZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI  444
16.3.     OPERAT SZACUNKOWY.................................................... 448
16.4.   SZACOWANIE W KONTEKSTACH KRAJOWYM
I MIĘDZYNARODOWYM............................................................ 448
Rozdział 17. Plan zarządzania............................................................... 465
17.1.     ISTOTA I FUNKCJE PLANU ZARZĄDZANIA................... 467
17.2.     ZAWARTOŚĆ PLANU ZARZĄDZANIA............................ 468
17.2.1.   Struktura formalna planu zarządzania.................................. 468
17.2.2.   Proces sporządzania planu zarządzania................................ 470
17.3.    PODSUMOWANIE: CELE, OCZEKIWANIA, WNIOSKI.. 471
17.4.    INFORMACJE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE....... 474
17.4.1.   Stan prawny nieruchomości i status właściciela.................. 474
17.4.2.   Lokalizacja ogólna i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego             475
17.4.3.                                   Lokalizacja.............................................. szczegółowa     477
17.4.4.   Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne) 478
17.4.5.   Opis i stan techniczny budynków i budowli........................ 479
17.4.6.   Określenie potrzeb remontowych........................................ 480
17.4.7.   Sposób zagospodarowania i wykorzystania......................... 482
17.4.8.   Zawartość dokumentacji technicznej................................... 485
17.4.9.   Obecny sposób zarządzania nieruchomością....................... 486
17.4.10.   Podsumowanie i wnioski ................................................... 487
17.5.  BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA...................................... 488
17.5.1.   Przychody i koszty - specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych    489
17.5.2.   Ocena działalności operacyjnej z uwzględnieniem charakterystycznych wskaźników dla danej nieruchomości.......................................................................... 495
17.5.3.   Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów            500
17.5.4.    Źródła finansowania............................................................. 502
17.5.5.    Określenie wartości nieruchomości.................................... 504
17.5.6.    Podsumowanie i wnioski..................................................... 506
17.6.    ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI.............................. 508
17.6.1.    Określenie zasięgu rynku..................................................... 508
17.6.2.    Klienci - potrzeby, preferencje i upodobania...................... 511
17.6.3.    Konkurencyjne nieruchomości............................................. 512
17.6.4.    Podsumowanie i wnioski..................................................... 514
17.7.    ANALIZA STRATEGICZNA................................................. 514
17.7.1.   Mocne i słabe strony nieruchomości, szanse i zagrożenia.. 515
17.7.2.    Określenie wariantów zarządzania ze wskazaniem zakresu prac i źródeł finansowania  518
17.8.     OCENA WARIANTÓW STRATEGICZNYCH ORAZ ZALECANY WYBÓR     519
17.8.1.     Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów z uwzględnieniem wskaźników   520
17.8.2.   Wskazanie optymalnego wariantu zarządzania................... 529
17.9.    PLAN REALIZACJI ZALECANEGO WARIANTU
Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGROŻEŃ........................................... 532
17.10.   PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE..... 533
ZAŁĄCZNIK 1: PODSTAWOWE FUNKCJE FINANSOWE...... 543
ZAŁĄCZNIK 2: WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI FINANSOWEJ 571
ZAŁĄCZNIK 3: PRZYKŁADOWY PLAN ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELCZYM
BUDYNKIEM MIESZKALNYM................................................... 582
Wstęp.............................................................................................. 582
Podstawowe informacje o nieruchomości...................................... 583
Bieżąca analiza finansowa............................................................... 590
Analiza rynku nieruchomości......................................................... 604
Analiza strategiczna.......................... ............................................. 610
Ocena wariantów postępowań................... ................................... 613
Plan realizacji wskazanego wariantu.............................................. 628
Posumowanie planu........................................................................ 633
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE - WYKAZ............................ 635
INDEKS RZECZOWY.................................................................... 638
 
Opinie książki Vademecum zarządcy nieruchomości. Wydanie nowe - zmienione i uzupełnione

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- Poczta Ekonomiczna (przelew),
- Poczta kurierska 24h (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.