Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Tarbonus Wydawnictwo

Urządzenia dźwignicowe suwnice Praktyczny poradnik do szkoleń

Urządzenia dźwignicowe suwnice Praktyczny poradnik do szkoleń

Cena tradycyjna: 63.00 zł
Cena promocyjna: 56.70 zł
Oszczędzasz: 6.30 zł /-10%/

Autor:Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski,
ISBN:978-83-7394-735-1
Wydawnictwo:Tarbonus Wydawnictwo
Ilość stron:162
Wydanie:2019
Format:B5
Oprawa:miękka
Niniejszy poradnik stanowi pomoc w przyswojeniu wiedzy koniecznej do obsługi urządzeń suwnicowych, a także w uzyskaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń.
Opracowanie podzielone zostało na dziesięć rozdziałów, w ramach których czytelnicy mają możliwość zapoznania się z wymaganiami formalnymi stawianymi operatorom, aspektami technicznymi oraz zasadami bezpiecznej eksploatacji suwnic.
Cennym uzupełnieniem niniejszej pozycji są liczne zdjęcia, rysunki oraz schematy.
Każdy rozdział zakończony jest pytaniami kontrolnymi, pozwalającymi na bieżąco sprawdzać przyswojony materiał.
Autorzy:
Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski
Ilość stron: 160, oprawa miękka foliowana
Wydanie VI
Stan prawny: wrzesień 2019 r.
 zobacz spis treści
Spis treści
Wstęp 9
1. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym 11
1.1. Pojęcie dozoru technicznego 11
1.2. Akty prawne regulujące zagadnienia związane z dozorem technicznym 11
1.3. Jednostki uprawnione do wykonywania dozoru technicznego 11
1.4. Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego 12
1.5. Zakres działania Transportowego Dozoru Technicznego 12
1.6. Podmioty wykonujące czynności dozoru technicznego 13
1.7. Przykłady urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym 13
1.8. Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego 14
1.9. Rodzaje i cele badań technicznych przewidzianych dla urządzeń
transportu bliskiego (UTB) 15
1.10. Dokumentacja urządzeń transportu bliskiego 16
1.11. Terminy, w jakich inspektor wykonuje czynności z zakresu dozoru
technicznego oraz rodzaje dokumentów potwierdzających fakt ich
realizacji 17
1.12. Czynności przeprowadzane przez konserwatora UTB 18
1.13. Terminy, w jakich konserwator wykonuje przeglądy UTB oraz miejsce,
gdzie odnotowuje się fakt ich przeprowadzenia 18
1.14. Konsekwencje nielegalnego dopuszczenia urządzenia technicznego do
eksploatacji 19
1.15. Konsekwencje utrudniania lub uniemożliwiania pracy inspektorom
dozoru technicznego oraz niezawiadomienia o zaistniałym wypadku
właściwego organu dozoru technicznego 19
Pytania sprawdzajace 20
2. Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic 21
2.1. Wymagania ogólne 21
2.2. Tryb sprawdzania kwalifikacji operatorów suwnic i cięgników 22
Pytania sprawdzajace 24
3. Podstawowe wiadomości z mechaniki i statyki 25
3.1. Podstawowe jednostki miar dla wybranych zjawisk fizycznych 25
3.2. Pojęcie siły 27
4
Urządzenia dźwignicowe – suwnice – praktyczny poradnik do szkoleń
3.3. Moment siły 28
3.4. Wypadkowa sił i sposoby jej wyznaczania 29
3.5. Podstawowe rodzaje obciążeń 30
3.6. Środek ciężkości i sposób jego wyznaczania 31
3.7. Pojęcie stateczności 31
3.8. Tarcie 32
Pytania sprawdzajace 33
4. Podstawowe wiadomości z budowy maszyn 34
4.1. Wiadomości ogólne 34
4.2. Rodzaje połączeń 34
4.2.1. Połączenia spawane 34
4.2.2. Połączenia nitowane 37
4.2.3. Połączenia gwintowe 38
4.2.4. Połączenia wielowypustowe 38
4.2.5. Połączenia sworzniowe 39
4.3. Osie i wały 39
4.4. Łożyska 40
4.5. Przekładnie 40
4.6. Sprzęgła 41
4.7. Hamulce 43
Pytania sprawdzajace 43
5. Podstawowe wiadomości o suwnicach i cięgnikach 44
5.1. Definicja i podział cięgników 44
5.2. Definicja i podział suwnic 45
5.3. Podstawowe parametry techniczne suwnic i cięgników 48
5.3.1. Udźwig 48
5.3.2. Wysokość podnoszenia 50
5.3.3. Głębokość opuszczania 50
5.3.4. Rozpiętość mostu 51
5.3.5. Wysięg wysięgnicy 51
5.3.6. Zasięg działania urządzenia 51
5.3.7. Prędkości ruchów roboczych 52
5.3.8. Masa całkowita urządzenia 52
5
Spis treści
5.3.9. Rodzaj zastosowanego napędu 52
5.3.10. Nacisk kół jezdnych 52
5.3.11. Miejsce i rodzaj sterowania 52
5.3.12. Rodzaj zastosowanych cięgien nośnych, urządzeń chwytających oraz
urządzeń zabezpieczających 53
5.3.13. Grupa natężenia pracy 53
5.4. Przykłady różnych konstrukcji suwnic 53
Pytania sprawdzające 54
6. Budowa suwnic 55
6.1. Wiadomości ogólne 55
6.2. Dźwigary 55
6.3. Czołownice 57
6.4. Tory jazdy 57
6.5. Koła jezdne 59
6.6. Urządzenia przeciwwiatrowe 59
6.7. Hamulce dźwignic 60
6.8. Mechanizm podnoszenia 64
6.9. Liny stalowe 65
6.9.1. Kryteria zużycia lin stalowych 67
6.9.2. Mocowanie lin 71
6.10. Bębny i krążki linowe 72
6.11. Łańcuchy nośne 74
6.12. Koła i krążki łańcuchowe 75
6.13. Konserwacja i kryteria zużycia łańcucha ogniwowego 76
6.14. Haki 77
6.15. Zblocza hakowe 79
6.16. Elementy wyposażenia elektrycznego 80
6.16.1. Zasilanie suwnic 80
6.16.2. Łącznik główny 82
6.16.3. Nastawniki 82
6.16.4. Sterowniki, styczniki i przekaźniki 82
6.16.5. Silniki 83
6.17. Sterowanie elektryczne suwnic 85
6.18. Urządzenia zabezpieczające 87
6
Urządzenia dźwignicowe – suwnice – praktyczny poradnik do szkoleń
6.18.1. Łącznik bezzwłocznego zatrzymania – STOP 87
6.18.2. Łączniki krańcowe 88
6.18.3. Ograniczniki obciążenia 89
6.18.4. Ograniczniki zbliżeniowe 89
6.18.5. Blokada zerowa 89
6.18.6. Wyzwalacze termiczne 90
6.18.7. Czujniki tensometryczne 91
Pytania sprawdzające 91
7. Zawiesia 92
7.1. Ogólne wiadomości o zawiesiach 92
7.2. Konstrukcja zawiesi ogólnego przeznaczenia 92
7.2.1. Zawiesia linowe 94
7.2.2. Zawiesia łańcuchowe 97
7.2.3. Zawiesia tekstylne 100
7.3. Konstrukcja zawiesi specjalnego przeznaczenia 104
7.3.1. Zawiesia chwytne 104
7.3.1.1. Uchwyty samozaciskowe 104
7.3.1.2. Uchwyty szczękowe (kleszczowe) 106
7.3.2. Zawiesia zaczepowe 107
7.3.3. Zawiesia chwytakowe 109
7.3.4. Trawersy 109
7.4. Nośność zawiesi – Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR) 112
7.4.1. Wiadomości ogólne 112
7.4.2. Wpływ kąta rozwarcia cięgien na DOR (WLL) 113
7.4.3. Wpływ temperatury otoczenia na nośność zawiesi 115
7.4.3.1. Zawiesia z lin stalowych 115
7.4.3.2. Zawiesia tekstylne 116
7.4.3.3. Zawiesia łańcuchowe 116
7.5. Eksploatacja zawiesi 116
7.5.1. Warunki bezpiecznego i prawidłowego używania zawiesi 117
7.5.2. Przechowywanie i konserwacja 118
7.5.2.1. Zawiesia z lin stalowych 118
7.5.2.2. Zawiesia z lin włókiennych 118
7.5.2.3. Zawiesia łańcuchowe 118
7
Spis treści
7.5.2.4. Zawiesia tekstylne 118
7.5.3. Kontrola i kryteria zużycia zawiesi 119
Pytania sprawdzające 120
8. Bezpieczna obsługa suwnic i cięgników 121
8.1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa 121
8.2. Czynności eksploatacyjne obsługującego 121
8.2.1. Czynności przed podjęciem pracy 121
8.2.2. Czynności w trakcie pracy 123
8.2.3. Czynności po zakończeniu pracy 124
8.2.4. Czynności zabronione 125
8.3. Podejmowanie ładunku, transport i składowanie 125
8.3.1. Obsługa ładunków 126
8.3.1.1. Ocena masy ładunku 126
8.3.1.2. Mocowanie ładunku 126
8.3.1.3. Wyrównanie ładunku – położenie środka ciężkości 128
8.3.2. Technika podnoszenia, transportowania i opuszczania ładunku 131
8.3.2.1. Transportowanie ładunków – ogólne zasady postępowania 131
8.3.2.2. Technika podnoszenia i opuszczania ładunku 136
8.3.2.3. Technika manewrowania ładunkiem 138
8.3.3. Składowanie ładunków 139
8.4. Sygnały porozumiewawcze z hakowym (sygnalistą) 140
8.4.1. Komunikaty słowne 140
8.4.2. Sygnały ręczne 141
8.5. Postępowanie w sytuacjach szczególnych 145
8.5.1. Współpraca kilku urządzeń jednocześnie 145
8.5.2. Postępowanie w przypadku, gdy na jednym torze jezdnym pracuje kilka
urządzeń
145
8.5.3. Postępowanie w przypadku, gdy urządzenia pracują na różnych poziomach
146
8.5.4. Opuszczanie i podnoszenie ładunku przez otwory w stropach 146
8.6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 147
8.6.1. Nadmierne rozkołysanie ładunku 147
8.6.2. Awaria hamulców 149
8.6.3. Brak zasilania 149
8
Urządzenia dźwignicowe – suwnice – praktyczny poradnik do szkoleń
Pytania sprawdzające 149
9. Pierwsza pomoc przedlekarska 150
9.1. Organizacja akcji ratunkowej 150
9.2. Postępowanie w przypadku zranień i krwotoków 151
9.2.1. Zranienia 151
9.2.2. Krwotoki 151
9.3. Postępowanie w przypadku amputacji 152
9.4. Postępowanie w przypadku porażenia prądem 152
9.5. Postępowanie w przypadku urazów kostnych i stawowych 153
9.5.1. Skręcenie 153
9.5.2. Zwichnięcie 153
9.5.3. Złamanie 154
9.5.4. Uraz kręgosłupa 154
10. Ochrona przeciwpożarowa 155
10.1. Pojęcie pożaru 155
10.2. Grupy pożarów 155
10.3. Materiały palne pożarowo niebezpieczne 156
10.4. Gaśnice 156
10.5. Postępowanie na wypadek pożaru 157
Bibliografia 158
Opinie książki Urządzenia dźwignicowe suwnice Praktyczny poradnik do szkoleń

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.