Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwo SEP COSIW

Vademecum elektryka - Nowe wydanie 2016

Vademecum elektryka - Nowe wydanie 2016

Cena tradycyjna: 94.50 zł
Cena promocyjna: 85.05 zł
Oszczędzasz: 9.45 zł /-10%/
niedostępna
Autor:praca zbiorowa,
ISBN:978-83-61163-65-7
Wydawnictwo:Wydawnictwo SEP COSIW
Ilość stron:690
Wydanie:2016
Format:B5
Oprawa:miękka
Vademecum elektryka to praktyczny poradnik dla inżynierów, techników i studentów elektryków wszystkich specjalności, a w szczególności dla osób pracujących, uczących się lub studiujących w dziedzinie szeroko rozumianej elektroenergetyki. W swoim zamierzeniu Vademecum ma wypełnić lukę jaka istnieje między obszernym poradnikiem Inżyniera Elektryka WNT a licznymi publikacjami o charakterze podręcznikowym lub monograficznym z poszczególnych dziedzin elektryki.
Przedmowa
1. Matematyka, zagadnienia wybrane
2. Wybrane zagadnienia z fizyki
3. Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów
4. Elementy informatyki
5. Wprowadzenie do automatyki
6. Podstawy telekomunikacji
7. Podstawy elektrotechniki
8. Obwody elektryczne
9. Układy elektroniczne
10. Materiały elektrotechniczne
11. Miernictwo elektryczne
12. Wysokonapięciowa technika probiercza
13. Maszyny elektryczne
14. Transformatory
15. Aparaty elektryczne
16. Elektrotermia
17. Oświetlenie elektryczne
18. Trakcja elektryczna
19. Elektrotechnika samochodowa
20. Energoelektronika
21. Elektrownie
22. Alternatywne źródła energii
23. Rozdzielnie i stacje elektrienergetyczne
24. Sieci elektroenergetyczne
25. Instalacje elektroenergetyczne
26. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
27. Ochrona przeciwporażeniowa
28. Ochrona przeciwprzepięciowa
29. Gospodarka elektroenergetyczna
30. Jakość energii elektrycznej
31. Normalizacja w elektrotechnice
 Indeks

MATEMATYKA ZAGADNIENIA WYBRANE
1.1 Liczby zespolone i wielomiany jednej zmiennej
1.2 Macierze, wyznaczniki, układy równań algebraicznych i elementy geometrii
1.2.1 Definicja macierzy
1.2.2 Wyznacznik macierzy kwadratowej
1.2.3 Wektory, równanie płaszczyzny i prostej
1.2.4 Układ równań liniowych
1-3 Szeregi trygonometryczne Fouriera
1.4 Przekształcenie całkowe funkcji jednej zmiennej
1.5 Niektóre typy równań różniczkowych i układy równań
1.5.1 Metody rozwiązania niektórych równań różniczkowych zwyczajnych
1.5.2 Układy równań różniczkowych o stałych współczynnikach
1.5.3 Zastosowanie rachunku operatorowego do rozwiązywania równań
1.6 Elementy rachunku prawdopodobieństwa
1.6.1 Pojęcia podstawowe
1.6.2 Twierdzenia o prawdopodobieństwach
1.6.3 Dystrybuanta zmiennej losowej
FIZYKA ZAGADNIENIA WYBRANE
2.1 Teorie fizyczne
2.1.1 Fizyka klasyczna
2.1.2 Szczególna i ogólna teoria względności
2.1.3 Mechanika kwantowa
2.2 Elektrodynamika
2.2.1 Elektrodynamika klasyczna
2.2.2 Elektrodynamika kwantowa
2.3 Kryształy
2.3.1 Wewnętrzna budowa ciał krystalicznych
23.2 Krystalografia rentgenowska
2.3.3 Kryształy ciekłe
2.3.4 Fulereny
2.4 Fizyka ciała stałego
2.4.1 Przewodnictwo elektryczne metali
2.4.2 Dielektryki
2.4.3 Półprzewodniki
2.5 Magnetyzm
2.5.1 Magnetyzm atomowy
2.5.2 Ferromagnetyki
2.5.3 Magnetooptyka
2.6 Optyka współczesna
2.6.1 Lasery
2.6.2 Optyka nieliniowa
2.6.3 Holografia
2.7 Kriofizyka
2.7.1 Nadpłynność
2.7.2 Nadprzewodnictwo
2.8 Fizyka plazmy
MECHANIKA OGÓLNA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW
3.1 Mechanika ogólna
3.1.1 Statyka
3.1.2 Kinematyka
3.1.3 Dynamika
3.2 Wytrzymałość materiałów
3.2.1 Informacje ogólne
3.2.2 Typowe przypadki wytrzymałościowe
ELEMENTY INFORMATYKI
4.1 Pojęcia podstawowe
4.2 Struktury danych złożonych
4.3 Sprzęt komputerowy
4.4 Oprogramowanie podstawowe
4.5 Oprogramowanie użytkowe
4.6 Proces budowy oprogramowania
4.7 Sieci komputerowe
4.7.1 Wprowadzenie
4.7.2 Sprzęt sieciowy
4.7.3 Współpraca komputerów w sieci
4.7.4 Usługi sieci
4.7.5 Bezpieczeństwo sieci
4.7.6 Funkcja administratora sieci
4.8 Systemy informatyczne
4.8.1 Pojęcie systemu
4.8.2 Budowa systemu
4.8.3 Jakość systemu
4.8.4 Bezpieczeństwo systemu
4.8.5 Przykłady systemów


WPROWADZENIE DO AUTOMATYKI
5.1 Podstawowe pojęcia i definicje
5.2 Klasyfikacja modeli matematycznych
5.3 Identyfikacja obiektów sterowania
5.4 Podział obiektów liniowych
5.5 Charakterystyki częstotliwościowe
5.6 Regulatory konwencjonalne
5.7 Wymagania stawiane układom automatycznej regulacji
5.7.1 Stabilność, zapas stabilności
5.7.2 Błędy statystyczne i dynamiczne

5.8 Dobór typu regulatora konwencji analnego i optymalnych parametrów nastawczych
5.8.1 Sformułowanie zadań układu regulacji
5.8.2 Kryteria jakości przy standardowym sygnale zewnętrznym
5.8.3 Kryteria uniwersalne
PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI
6.1 Pojęcia podstawowe
6.1.1 Telekomunikacja i jej podział
6.1.2 Warstwy sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej
6.1.3 Usługi telekomunikacyjne
6.2 Media transmisyjne
6.2.1 Klasyfikacja
6.2.2 Kable symetryczne
6.2.3 Kable współosiowe
6.2.4 Kable światłowodowe optotelekomunikacyjne
6.2.5 Łączność bezprzewodowa
6.3 Przetwarzanie sygnałów
6.4 Systemy teletransmisyjne
6.5 Podstawy telekomutacji
6.5.1 Metody komutacji
6.5.2 Ewolucja technik komutacyjnych
6.5.3 Telekomunikacyjne i teleinformatyczne sieci komutowane
6.6 Sygnalizacja komutacyjna i sieć SS7
6.7 Sygnalizacja abonencka i aparat telefoniczny
6.8 Techniki dostępu abonenckiego
PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI
7.1 Pola skalarne i wektorowe
7.2 Równania pola elektromagnetycznego
7.2.1 Wielkości opisujące pola elektromagnetyczne
7.2.2 Równania Maxwella
7.2.3 Przypadki pól elektromagnetycznych
7.3 Pole elektrostatyczne
7.3.1 Równania pola elektrostatycznego
7.3.2 Dielektryki w polu elektrycznym
7.3.3 Przewodniki w polu elektrostatycznym
7.3.4 Siły w polu elektrostatycznym
7.4  Pole przepływowe
7.4.1 Prąd elektryczny w przewodniku
7.4.2 Równania pola przepływowego
7.4.3 Pole przepływowe na granicy środowisk
7.5 Stacjonarne pole magnetyczne
7.5.1 Wielkości podstawowe
7.5.2 Równania pola magnetycznego
7.5.3 Magnesowanie środowisk
".5.4 Pole magnetyczne na granicy środowisk magnetycznych
7.5.5 Energia pola magnetycznego
".5.6 Obwody magnetyczne
7.5.7 Indukcja elektromagnetyczna
7.5.8 Zjawisko samoindukcji
7.6 Równania Maxwella; potencjały, równanie falowe
7.6.1 Poprzeczne fale elektromagnetyczne. Fale płaskie
7.6.2 Harmoniczna poprzeczna fala płaska
7.6.3 Poprzeczna fala płaska w dielektryku doskonałym
7.6.4 Poprzeczna fala płaska w jednorodnym przewodniku
OBWODY ELEKTRYCZNE
8.1 Elementy obwodów elektrycznych
8.2 Struktura obwodu, graf obwodu, macierze opisujące
8.3 Prawa Kirchhoffa
8.4 Równania obwodu elektrycznego
8 .5 Stany ustalone w obwodach elektrycznych
8.6 Stany nieustalone
8.7 Metody analizy obwodów elektrycznych
8.7.1 Metoda praw Kirchhoffa
8.7.2 Metoda oczkowa
8.7.3 Metoda węzłowa
8.7.4 Metoda impedancji (rezystancji) zastępczej
8.7.5 Twierdzenie o źródle zastępczym
8.8 Układy trójfazowe
8.9 Czwórniki
UKŁADY ELEKTRONICZNE
9.1 Wstęp
9.2 Pojęcia podstawowe
9.3 Złączowa dioda p-n
9.4 Tranzystory
9.5 Wzmacniacze
9.6 Integracja układów półprzewodnikowych
9. 7 Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania
9.8 Klucz tranzystorowy
9.9 Funktory logiczne
9.10 Układy kombinacyjne i sekwencyjne
9.11 Układy złożone
9.12 Przetwarzanie cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe
9.13 Zasilacze
MATERIAŁY ELEKTROTECHNICZNE
10.1 Podział materiałów
10.2 Materiały przewodzące
10.3 Materiały nadprzewodzące
10.4 Materiały półprzewodzące
10.5 Materiały elektroizolacyjne
10.6 Materiały magnetyczne
MIERNICTWO ELEKTRYCZNE
11.1 Wprowadzenie
11.2 Międzynarodowy układ jednostek miar
11.3 Błąd i niepewność pomiaru
11.4 Parametry charakteryzujące sygnały pomiarowe
11.5 Metody pomiarowe
11.6 Narzędzia pomiarowe
11.6.1 Pojęcia podstawowe
11.6.2 Wzorce miar
11.6.3 Przyrządy pomiarowe
11.6.4 Przetworniki pomiarowe
11.6.5 Rejestratory
11.7 Pomiary wybranych wielkości elektrycznych
11.7.1 Pomiary prądów i napięć
11.7.2 Pomiary mocy i energii
11.7.3 Pomiary rezystancji i impedancji
11.7.4 Pomiary okresu, częstotliwości i przesunięcia fazowego
WYSOKONAPIĘCIOWA TECHNIKA PROBIERCZA
12.1 Układy izolacyjne
12.1.1 Podział układów izolacyjnych
12.1.2 Narażenia w układach izolacyjnych wysokiego napięcia
12.1.3 Skutki narażeń eksploatacyjnych
12.2 Próby napięciowe
12.2.1 Poziomy znamionowe izolacji
12.2.2 Zespoły probiercze napięcia przemiennego
12.2.3 Zespoły probiercze napięć udarowych
12.2.4 Zespoły probiercze napięcia stałego
12.3 Wskaźniki oceny stanu izolacji
12.3.1 Wskaźnik rezystancyjny
12.3.2 Współczynnik strat dielektrycznych
12.3.3 Ocena wyładowań niezupełnych
12.4 Wytrzymałość elektryczna
12.4.1 Definicja
12.4.2 Materiały izolacyjne stałe
12.4.3 Powietrze i gazy elektroizolacyjne
12-5 Laboratoria wysokonapięciowe
MASZYNY ELEKTRYCZNE
13-1 Informacje ogólne
13.1.1 Dane znamionowe
13.1.2 Zasady budowy
13.1.3 Pole magnetyczne w maszynach elektrycznych
13.1.4 Rodzaje pracy, grzanie i chłodzenie maszyn
13.2 Maszyny synchroniczne
13.2.1 Budowa, zasada działania
13.2.2 Określenie punktu pracy i własności maszyny
132.3 Synchronizacja maszyn synchronicznych. Rozruch silników synchronicznych
132.4 Mikrosilniki synchroniczne

13.3 Maszyny indukcyjne trójfazowe (asynchroniczne)
13.3.1 Budowa maszyn indukcyjnych
13.3.2 Zasada działania silnika indukcyjnego, poślizg
13.3.3 Określenie punktu pracy maszyny
13.3.4. Podstawowe własności ruchowe
13.3.5 Straty i sprawność
13.3.6 Rozruch i regulacja prędkości
13.3.7 Generator indukcyjny
13.3.8 Liniowe maszyny indukcyjne
13.3.9 Silniki indukcyjne jednofazowe
13.3.10 Mikrosilniki indukcyjne
13.4 Maszyny komutatorowe
13.4.1 Specyfika budowy maszyn komutatorowych, podstawowe informacje o uzwojeniach wirników
13.4.2 Podstawowe typy maszyn komutatorowych i ich zastosowania
13.4.3 Współpraca szczotek z komutatorem, bieguny komutacyjne
13.4.4. Określenie punktu pracy maszyny
13.4.5. Charakterystyki ruchowe silników i podstawowe zależności
13.5 Bezszczotkowa maszyna prądu stałego (DC brushless motor)
13.6 Silniki z polem osiowym
13.7 Silniki skokowe (Stepping Motors)
13.8 Silniki przełączalne
13.9 Silniki piezoelektryczne
TRANSFORMATORY
14.1 Podstawowe informacje ogólne
14.2 Transformator jednofazowy, dwuuzwojeniowy
14.2.1 Zasada działania. Strumień i napięcia w transformatorze
14.2.2 Stan jałowy, stan obciążenia, stan zwarcia pomiarowego
14.2.3 Straty i sprawność
14.3 Transformator trójfazowy, układy połączeń
14.4 Regulacja napięcia w transformatorach
14.5 Autotransformatory
14.6 Praca równoległa transformatorów
14.7 Transformatory i autotransformatory energetyczne
14.7.1 Rodzaje transformatorów energetycznych
14.7.2 Zasady doboru transformatorów energetycznych
14.8 Zasady eksploatacji transformatorów energetycznych
14.8.1 Ogólne zasady eksploatacji transformatorów
14.8.2 Badania techniczne transformatorów energetycznych
APARATY ELEKTRYCZNE
15.1 Wiadomości ogólne
15.1.1 Określenia i klasyfikacja
15.1.2 Narażenia elektryczne aparatów
15.1.3 Narażenia środowiskowe
15.2 Wielkości znamionowe aparatów i urządzeń
15.3 Łączniki
15.3.1 Wiadomości ogólne i podział
15.3.2 Wyłączanie prądu stałego i prądu przemiennego
15.3.3 Łączniki niskonapięciowe
15.3.4 Łączniki wysokonapięciowe
15.3.5 Łączniki półprzewodnikowe
15.4 Przekładniki
15.4.1 Przekładniki prądowe
15.4.2 Przekładniki napięciowe
15.5 Bezpieczniki i ograniczniki prądu zwarciowego
15.5.1 Bezpieczniki topikowe
15.5.2 Ograniczniki prądu zwarciowego
15.6 Zasady doboru aparatów elektrycznych
15.6.1 Warunki robocze
15.6.2 Warunki zwarciowe
15.6.3 Dobór aparatów ze względu na warunki zwarciowe
ELEKTROTERMIA
16.1 Podstawowe określenia
16.2 Elektrotermia przemysłowa
16.2.1 Nagrzewanie łukowe
16.2.2 Nagrzewanie indukcyjne
16.2.3 Nagrzewanie rezystancyjne
16.2.4 Nagrzewanie urządzeniami elektronicznymi
16.2.5 Nagrzewanie pojemnościowe
16.3 Elektrotermia bytowa
16.4 Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych
OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE
17.1 Istota światła, widmo świetlne, wrażliwość wzroku
17.2 Podstawowe fotometryczne wielkości świetlne i jednostki
17.3 Urządzenia oświetleniowe. Źródła światła
17.4 Urządzenia oświetleniowe. Oprawy
17.5 Wymagania oświetleniowe
17.6 Projektowanie oświetlenia
17.6.1 Obliczanie na podstawie biegunowego wykresu światłości (metoda punktowa)
17.6.2 Obliczanie natężenia oświetlenia pomieszczeń (metoda sprawności)
17.6.3 Obliczanie oświetlenia metodą mocy jednostkowej
17.7 Oświetlenie awaryjne
17.8 Wskazówki techniczne montażu lamp wyładowczych
17.9 Lampy do zastosowań specjalnych
17.10 Zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń oświetleniowych i sieci zasilającej
17.11 Eksploatacja urządzeń oświetleniowych
TRAKCJA ELEKTRYCZNA
18.1 Systemy trakcji elektrycznej
18.2 Obliczenia trakcyjne
18.2.1 Opory ruchu pojazdów
18.2.2 Przyczepność
18-2.3 Maksymalna wartość przyspieszenia rozruchu i opóźnienia hamowania
18.2.4 Charakterystyki pojazdu trakcyjnego prądu stałego
18.2.5 Przejazd teoretyczny
18.3 Zużycie energii
18.4 Układy zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego
18-5 Sieci trakcyjne
18.6 Obwody zwarciowe i dobór zabezpieczeń
18.7 Klasyfikacja i oznaczenia elektrycznych pojazdów trakcyjnych
18.8 Obwody główne lokomotyw z rozruchem rezystorowym
18.9 Lokomotywy przekształtnikowe
18.10 Przegląd pojazdów trakcji kolejowej
ELEKTROTECHNIKA SAMOCHODOWA
19.1 Wiadomości wstępne
19.2 Obwód zasilania
19.2.1 Akumulatory samochodowe
19.2.2 Prądnice samochodowe
19.2.3 Alternatory
19.2.4 Regulatory napięcia prądnic samochodowych
19.3 Obwód zapłonowy
19.3.1 Wiadomości ogólne
19.3.2 Zapłon bateryjny
19.3.3 Sterowanie bezstykowe w układach zapłonowych
19.3.4 Mikroprocesorowe układy zapłonowe
19.3.5 Rozdział wysokiego napięcia w układach zapłonowych
19.3.6 Zapłon iskrownikowy
19.4 Obwód rozruchu
19.4.1 Wiadomości ogólne
19.4.2 Dobór obwodu rozruchowego
19.4.3 Urządzenia ułatwiające rozruch
19.5 Obwód świateł
19.6 Układy wtryskowe
19.7 Wybrane metody ograniczania toksyczności spalin oraz zużycia paliwa
19.8 Elektryczne urządzenia kontrolno - pomiarowe
19.9 Hybrydowe układy napędowe w pojazdach samochodowych
19.10 Samochód elektryczny
19.11 Urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ochronę pojazdów
ENERGOELEKTRONIKA
20.1 Co to jest energoelektronika?
20.1.1 Definicja energoelektroniki
20.1.2 Historia energoelektroniki
20.1.3 Zastosowania energoelektroniki
20.2 Elementy energoelektroniczne
20.2.1 Klasyfikacja elementów energoelektronicznych
20.2.2 Krótki opis działania najważniejszych elementów energoelektronicznych
20.3 Podstawowe układy energoelektroniczne
20.3.1 Klasyfikacja przetworników energoelektronicznych
20.3.2 Prostowniki (przetworniki AC/DC)
20.3.3 Falowniki
20.3.4 Przetworniki prądu stałego na prąd stały (DC/DC - Chopper/)
20.3.5. Cyklokonwertory
ELEKTROWNIE
21.1 Postacie i przemiany energii
21.2 Podstawy konwersji energii w elektrowniach cieplnych konwencjonalnych
21.2.1 Procesy spalania
21.2.2 Obiegi cieplne elektrowni
21.3 Przemiany w elektrowniach wodnych
21.4 Czyste technologie węglowe
21.5 Wytwarzanie energii elektrycznej a ochrona środowiska
21.6 Klasyfikacja elektrowni
21.7 Układy i zespoły elektrowni cieplnych parowych
21.8 Wyposażenie podstawowe elektrowni parowych
21.8.1 Kotły
21.8.2 Turbiny parowe
21.8.3 Generatory elektryczne
21.8.4 Układ elektryczny elektrowni
21.9 Układy i zespoły elektrowni cieplnych gazowych
21.10 Wyposażenie podstawowe elektrowni gazowych
21.11 Układy i zespoły elektrowni wodnych
21.12 Wyposażenie podstawowe elektrowni wodnej
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
22.1 Wprowadzenie
22.2 Podział alternatywnych źródeł i metod przetwarzania
22.3 Energetyka słoneczna
22.4 Małe elektrownie wodne
22_5 Energetyka wiatrowa
22.6 Technologia wodorowa
22.7 Ogniwa paliwowe
22.8 Instalacje rozproszone małej mocy
ROZDZIELNIE I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE
23.1 Podstawowe pojęcia
23.2 Pola rozdzielni i ich wyposażenie
23.3 Układy połączeń rozdzielni
23.4 Rozwiązania konstrukcyjne rozdzielni wysokich i najwyższych napięć
23.5 Rozwiązania konstrukcyjne rozdzielni średnich napięć
23.6 Rozwiązania konstrukcyjne rozdzielni niskich napięć
23.7 Prefabrykowane stacje średnich napięć
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
24.1 Wiadomości podstawowe z zakresu sieci elektroenergetycznych
24.1.1 Pojęcia i definicje
24.1.2 Wymagania stawiane sieciom
24.1.3 Klasyfikacja sieci
24.1.4 Układy sieci elektroenergetycznych
24.1.5 Wymagania przepisów odnośnie sieci elektroenergetycznych
24.2 Zasady obliczeń sieciowych i wybrane problemy eksploatacji sieci energetycznych
24.2.1 Obliczanie elementów schematów zastępczych
24.2.2 Obliczanie strat i spadków napięcia
24.2.3 Zasady doboru przekroju przewodów i kabli
24.2.4 Zasady regulacji napięcia i kompensacji mocy biernej
24.2.5 Sposoby uziemienia punktu neutralnego sieci
24.3 linie napowietrzne
24.3.1 Elementy składowe linii napowietrznych
34.3.2 Wymagania odnośnie montażu linii napowietrznych
24.3.3 Ochrona przeciwporażeniowa w liniach napowietrznych
24.3.4 Zasady eksploatacji linii napowietrznych
24.4  Linie kablowe
24.4.1 Elementy składowe linii kablowych
24.4.2 Oznaczenie kabli
24.4.3 Sposoby układania kabli
24.4.4 Zasady eksploatacji linii kablowych
24.5 Oddziaływanie linii na środowisko
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
25.1 Rodzaje instalacji i stawiane im wymagania
25.2 Elementy składowe instalacji elektrycznych
25.3 Układy sieciowe
25.4 Systemy zasilania instalacji
25.5 Wyznaczanie obciążeń w instalacjach elektrycznych
25.6 Dobór i układanie przewodów i kabli
25.6.1 Ogólne zasady doboru przewodów
25.6.2 Kryteria doboru przekroju przewodów
25.7 Zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych
25.7.1 Ogólne zasady instalowania zabezpieczeń
25.7.2 Rodzaje urządzeń zabezpieczających
25.7.3 Zasady doboru zabezpieczeń przeciążeniowych
25.7.4 Zasady doboru zabezpieczeń zwarciowych
25.7.5 Selektywność zabezpieczeń
25.8 Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych
25.8.1 Ogólne zasady eksploatacji instalacji
25.8.2 Badania odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach elektrycznych
ELEKTROENERGETYCZNA AUTOMATYKA ZABEZPIECZENIOWA
26.1 Rola EAZ w systemie elektroenergetycznym i klasyfikacja urządzeń zabezpieczeniowych
26.2 Wymagania stawiane automatyce eliminacyjnej
26.3 Przekaźniki zabezpieczeniowe
26.3.1 Przekaźniki pomiarowe
26.3.2 Przekaźniki pomocnicze
26.4 Wytyczne doboru zabezpieczeń dla poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego
26.4.1 Linie napowietrzne i kablowe 6- 30 kV
26.4.2 Linie napowietrzne i kablowe 110 kV
26.4.3 Linie napowietrzne i kablowe 230 i 400 kV
26.4.4 Linie blokowe 110-400 kV
26.4.5 Transformatory
26.4.6 Generatory
26.4.7 Silniki indukcyjne
26.4.8 Szyny zbiorcze rozdzielni
26.4.9 Baterie kondensatorów SN
26.5 Automatyka restytucyjna
26.5.1 Samoczynne ponowne załączanie (SPZ)
26.5.2 Samoczynne załączanie rezerwy (SZR)
26.6 Automatyka prewencyjna
26.6.1 Samoczynne częstotliwościowe odciążanie (SCO)
26.6.2 Automatyka przeciwkołysaniowo - odciążająca (APKO)
26.7 Układ lokalnego rezerwowania wyłącznika (LRW)
26.8 Wykorzystanie łącz telekomunikacyjnych dla potrzeb zabezpieczeń i automatyki
26.9 Krajowi producenci aparatury zabezpieczeniowe
26.10 Podstawowe normy i przepisy dotyczące EAZ
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

27.1 Działanie prądu elektrycznego na człowieka
27.2 Zagrożenia porażeniowe i statystyka porażeń prądem
27.3 Uziemienia roboczo-ochronne
27.4 Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu do 1 kV
27.4.1 Rodzaje ochron przeciwporażeniowych
27.4.2 Równoczesna ochrona podstawowa i dodatkowa
27.4.3 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
27.4.4 Ochrona przy dotyku pośrednim (ochrona dodatkowa)
27.5 Kasy ochronności
27.6 Przewody ochronne i wyrównawcze
27.7 Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV
27.8 Badania odbiorcze i eksploatacyjne środków ochrony przeciwporażeniowej
27-8.1 Ogólne zasady wykonywania badań 5
27.8-2 Zasady wykonywania badań i pomiarów
OCHRONA PRZEOCIWPRZEPIĘCIOWA
28.1 Ochrona odgromowa
28.1.1 Charakterystyka zjawiska pioruna
28.1.2 Ogólne zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych
28.1.3 Postanowienia norm obligatoryjnych
28.1.4 Postanowienia norm uzupełniających
28.2 Ochrana przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych
28.2.1 Zasady koordynacji izolacji
28.2.2 Sposoby połączenia punktu neutralnego sieci z ziemią
28.2.3 Ochrona linii napowietrznych od przepięć
28.2.4 Ochrona urządzeń rozdzielni przed przepięciami
28.2.5 Dobór parametrów beziskiernikowych ograniczników przepięć
28.2.6 Rezystancja uziemień urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej
28.2.7 Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia od przepięć
GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA
29.1 Wprowadzenie
29.2 Obwarowania gospodarcze w elektroenergetycznej
29.2.1 Koszty-roczne
29.2.2 Metody ekonomicznego porównania wariantów rozwiązań technicznych
29.3 Sanny mocy i energii w urządzeniach elektroenergetycznych
29.3.1 Obliczanie strat
29.3.2 Metody zmniejszania strat w sieciach rozdzielczych
29.4 Wzór rozwiązań optymalnych
29.4.1 Wprowadzenie
29.4.2 Ekonomiczny przekrój przewodów linii i ekonomiczna gęstość prądu
29.4.3 Ekonomiczne obciążenie transformatorów
29.4.4 Optymalna kompensacja mocy biernej istniejącego odbioru
29.5 Niezawodność układów elektroenergetycznych
29.5.1 Obliczanie niezawodności
29.5.2 Zwiększanie niezawodności układu
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
30.1 Wprowadzenie
30.1.1 Kompatybilność elektromagnetyczna
30.1.2 Jakość energii elektrycznej
30.1.3 Normalizacja
30.2 Częstotliwość
30.3 Wartość napięcia
30.4 Wahania napięcia
30.4.1 Przyczyny wahań napięcia
30.4.2 Skutki wahań napięcia
30.4.3 Pomiar wahań napięcia
30.4.4 Sposoby redukcji wahań napięcia
30.4.5 Dynamiczne stabilizatory napięcia
30.5 Zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu
30.5.1 Przyczyny zaburzenia
30.5.2 Skutki zaburzenia
30.5.3 Techniczne sposoby przeciwdziałania skutkom zapadów napięcia
30.6. Odkształcenie przebiegów czasowych napięć i prądów
30.6.1 Klasyfikacja harmonicznych
30.6.2 Wielkości opisujące odkształcenie napięć i prądów
30.6.3 Źródła wyższych harmonicznych prądu
30.6.4 Harmoniczne napięcia
30.6.5 Skutki obecności wyższych harmonicznych
30.6.6 Sposoby redukcji skutków wyższych harmonicznych
30.7 Asymetria napięć i prądów
30.7.1 Przyczyny asymetrii
30.7.2 Skutki asymetrii
30.7.3 Symetryzacja
30.8 Zakończenie
NORMALIZACJA W ELEKTROTECHNICE
31.1. Wprowadzenie
31.2. Normalizacja międzynarodowa IEC
31.3. Normalizacja europejska CENELEC
31.4. Normalizacja krajowa PKN
31.5. Działalność normalizacyjna Stowarzyszenia Elektryków Polskich
INDEKS
Opinie książki Vademecum elektryka - Nowe wydanie 2016

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- Poczta Ekonomiczna (przelew),
- Poczta kurierska 24h (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.