Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Tarbonus Wydawnictwo

Asystent BHP 2011

Asystent BHP 2011

Cena: 49.20 zł
niedostępna
Wydawnictwo:Tarbonus Wydawnictwo
Ilość stron:520
Wydanie:2011
Format:145 x 210 mm
Oprawa:oprawa dwukolorowa z przeszyciem, zaokrą
3 w 1
  • terminarz na 2011 rok – każdy miesiąc rozpoczyna rysunek z zakresu BHP autorstwa Edwarda Lutczyna
  • obszerny poradnik bhp - w opracowaniu tej części wykorzystano teksty autorstwa znakomitych specjalistów branżowych współpracujących z wydawnictwem TARBONUS
  • płyta CD – która zawiera: akty prawne, orzecznictwo sądowe, wykaz Polskich Norm, zestawienie adresów instytucji, wzory druków oraz umożliwia łatwy dostęp do prawa UE.
do części poradnikowej terminarza „ASYSTENT BHP 2011"

I. PRAWO PRACY

1.    Źródła prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy............................................................................9

2.    Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika............................................................................................10

2.1.    Obowiązki pracodawcy ..................................................................................................................................................................................10

2.2.    Obowiązki pracownika....................................................................................................................................................................................10

2.3.    Regulamin pracy ......................................................................................................................................................................................................11

3.    Czas pracy..............................................................................................................................................................................................................................12

3.1.    Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych....................................................12

3.1.1.    Dyżur....................................................................................................................................................................................................................................12

3.1.2.    Podróż służbowa ................................................................................................................................................................................................12

3.1.3.    Przestój..............................................................................................................................................................................................................................12

3.2.    Systemy i rozkłady czasu pracy ........................................................................................................................................................13

3.2.1.    Podstawowy system czasu pracy ................................................................................................................................................13

3.2.2.    Równoważny system czasu pracy ..............................................................................................................................................13

3.2.3.    System pracy w ruchu ciągłym ......................................................................................................................................................14

3.2.4.    Przerywany system czasu pracy ..................................................................................................................................................14

3.2.5.    Zadaniowy system czasu pracy......................................................................................................................................................15

3.2.6.    System skróconego tygodnia pracy ........................................................................................................................................15

3.2.7.    System weekendowy czasu pracy................................................................................................................................................15

3.2.8.    Skrócenie czasu pracy ................................................................................................................................................................................16

3.2.9.    Indywidualny system czasu pracy..............................................................................................................................................16

3.3.    Praca w nocy ..................................................................................................................................................................................................................16

3.4.    Praca w niedzielę......................................................................................................................................................................................................17

3.5.    Praca w święto..............................................................................................................................................................................................................17

3.6.    Praca w godzinach nadliczbowych................................................................................................................................................18

3.7.    Czas pracy w okresie łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego ........................................18

4.    Zatrudnianie kobiet i młodocianych..........................................................................................................................................19

4.1.Ochrona pracy kobiet..........................................................................................................................................................................................19

4.2. Zatrudnianie młodocianych......................................................................................................................................................................21

5.    Zatrudnianie osób niepełnosprawnych ................................................................................................................................23

5.1.    Obowiązki pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych .    23

5.2.    Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych ..............................................................................................23

II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

6.    Obowiązki pracodawcy, osób kierujących pracownikami oraz pracowników

z dziedziny bhp ..............................................................................................................................................................................................................25

7.    Służba bezpieczeństwa i higieny pracy..................................................................................................................................28

8.    Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy ....................................................................................................................32

8.1.    Przepisy ogólne i dokumentacja projektowa..................................................................................................................32

8.2.    Oddawanie do użytku obiektów budowlanych............................................................................................................34

8.3.    Utrzymanie obiektów budowlanych............................................................................................................................................35

8.4.    Wymagania dla pomieszczeń higienicznosanitarnych ....................................................................................36
8.4.1.    Szatnie ................................................................................................................................................................................................................................37

8.4.2.    Umywalnie i pomieszczenia z natryskami ....................................................................................................................37

8.4.3.    Pomieszczenia do wypoczynku ......................................................................................................................................................38

8.4.4.    Ustępy..................................................................................................................................................................................................................................39

8.4.5.    Jadalnie ............................................................................................................................................................................................................................39

8.4.6.    Palarnie............................................................................................................................................................................................................................40

8.4.7.    Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz .środków ochrony indywidualnej ..............................................................................................40

8.4.8.    Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników ................................................................................................40

9.    Ochrona przeciwpożarowa........................................................................................................................................................................41

9.1.    Podstawowe definicje z zakresu ochrony przeciwpożarowej................................................................41

9.2.    Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej ..............................................................................................41

9.3.    Podstawowe pojęcia dotyczące pożarów..............................................................................................................................49

9.3.1.    Czym jest pożar ....................................................................................................................................................................................................49

9.3.2.    Podział pożarów ..................................................................................................................................................................................................50

9.3.3.    Przyczyny pożarów ..........................................................................................................................................................................................51

9.4.    Gaśnice i środki gaśnicze ............................................................................................................................................................................52

9.4.1.    Budowa gaśnic ......................................................................................................................................................................................................52

9.4.2.    Wyposażenie obiektów w gaśnice..............................................................................................................................................54

9.4.3.    Przeglądy konserwacyjne ......................................................................................................................................................................55

9.4.4.    Środki gaśnicze......................................................................................................................................................................................................56

9.4.5.    Zasady użycia gaśnic....................................................................................................................................................................................57

9.5.    Zagrożenie wybuchem ....................................................................................................................................................................................58

9.6.    Prace niebezpieczne pod względem pożarowym ....................................................................................................60

9.7.    Materiały niebezpieczne................................................................................................................................................................................61

10.    Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy..........................................................................................................65

10.1.    Zasady i postulaty ergonomii ............................................................................................................................................................65

10.2.    Stanowisko pracy i zasady jego organizacji................................................................................................................73

11.    Bezpieczeństwo techniczne — wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia ........................................................................................................................................................................................................................82

11.1.    Transport ..........................................................................................................................................................................................................................82

11.1.1.    Przenośniki ..............................................................................................................................................................................................................82

11.1.2.    Maszyny robocze ............................................................................................................................................................................................84

11.1.3.    Transport kołowy............................................................................................................................................................................................85

11.2.    Obróbka materiałów ........................................................................................................................................................................................86

11.2.1.    Obróbka drewna..............................................................................................................................................................................................86

11.2.2.    Obróbka metali skrawaniem ........................................................................................................................................................88

11.3.    Warunki bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń ................................................................................................90

11.4.    Magazynowanie materiałów i mediów................................................................................................................................92

11.5.    Prace szczególnie niebezpieczne..................................................................................................................................................94

11.5.1.    Praca z użyciem narzędzi ręcznych zasilanych elektrycznie ........................................................94

11.5.2.    Prace na wysokości ..................................................................................................................................................................................96

11.5.3.    Prace w zbiornikach..................................................................................................................................................................................98

11.5.4.    Prace w wykopach i zagłębieniach......................................................................................................................................99

11.5.5.    Prace spawalnicze........................................................................................................................................................................................101
11.5.6. Prace remontowe i uruchomienia poremontowe............................................................................................104

12.    Szkolenia ogólne z zakresu bhp......................................................................................................................................................105

12.1.    Szkolenie wstępne ..............................................................................................................................................................................................106

12.1.1.    Instruktaż ogólny............................................................................................................................................................................................106

12.1.2.    Instruktaż stanowiskowy......................................................................................................................................................................106

12.2.    Szkolenie okresowe..........................................................................................................................................................................................107

12.3.    Adaptacja programów ramowych do potrzeb zakładowych................................................................108

13.    Profilaktyczne badania lekarskie................................................................................................................................................109

13.1.    Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych ....................................................................................................109

13.2.    Odwołania od orzeczenia lekarskiego..................................................................................................................................110

13.3.    Zakres badań profilaktycznych ......................................................................................................................................................110

13.4.    Upoważnienie do badań profilaktycznych ....................................................................................................................111

14.    Odzież ochronna i robocza. Środki ochrony indywidualnej ................................................................112

15.    Czynniki szkodliwe w środowisku pracy........................................................................................................................121

15.1.    Czynniki fizyczne................................................................................................................................................................................................121

15.1.1.    Środowisko cieplne......................................................................................................................................................................................121

15.1.2.    Pyły......................................................................................................................................................................................................................................125

15.1.3.    Hałas ................................................................................................................................................................................................................................126

15.1.4.    Drgania mechaniczne (wibracja) ..........................................................................................................................................129

15.1.5.    Pola elektromagnetyczne....................................................................................................................................................................132

15.1.6.    Promieniowanie ..............................................................................................................................................................................................134

15.2.    Czynniki chemiczne ........................................................................................................................................................................................137

15.2.1.    Tlenek węgla..........................................................................................................................................................................................................137

15.2.2.    Dwutlenek węgla ............................................................................................................................................................................................139

15.2.3.    Rozpuszczalniki ................................................................................................................................................................................................139

15.2.4.    Ropa naftowa i produkty jej destylacji ..........................................................................................................................140

15.2.5.    Gaz ziemny ..............................................................................................................................................................................................................141

15.2.6.    Dwutlenek siarki..............................................................................................................................................................................................142

15.2.7.    Substancje rakotwórcze........................................................................................................................................................................143

15.3.    Czynniki biologiczne......................................................................................................................................................................................144

15.4.    Czynniki psychofizyczne ........................................................................................................................................................................146

15.4.1.    Zdrowotne skutki stresu........................................................................................................................................................................147

15.4.2.    Zwalczanie stresu związanego z pracą..........................................................................................................................148

16.    Analiza i ocena ryzyka zawodowego......................................................................................................................................149

16.1.    Cele oceny ryzyka..............................................................................................................................................................................................149

16.2.    Kiedy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego......................................................................................................150

16.3.    Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka..........................................................................................152

16.4.    Algorytm oceny ryzyka zawodowego ..................................................................................................................................155

16.4.1.    Charakterystyka obiektu oceny ryzyka zawodowego................................................................................156

16.4.2.    Identyfikacja zagrożeń............................................................................................................................................................................159

16.4.3.    Szacowanie ryzyka........................................................................................................................................................................................160

16.4.4.    Wartościowanie ryzyka ........................................................................................................................................................................160

16.4.5.    Porównywanie ryzyka zawodowego ..................................................................................................................................161
16.4.6. Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego.......................................... 161

16.5.    Dokumentowanie oceny ryzyka.......................................................................... 162

16.6.    Informowanie o ryzyku zawodowym.................................................................. 164

16.7.    Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki biologiczne...................... 165

16.8.    Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne ....................... 166

17.    Kompleksowa ocena warunków pracy - ergonomiczna lista kontrolna.......... 167

18.    Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ......................................................... 182

18.1.    Definicje wypadków ........................................................................................... 182

18.2.    Charakterystyczne cechy wypadków .................................................................. 184

18.2.1.    Nagłość zdarzenia ............................................................................................ 184

18.2.2.    Przyczyna zewnętrzna zdarzenia ...................................................................... 185

18.2.3.    Uraz lub śmierć ................................................................................................ 185

18.2.4.    Związek z pracą................................................................................................ 185

18.3.    Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy ....................... 186

18.3.1.    Działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie....................................... 187

18.3.2.    Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku wypadków................... 187

18.3.3.    Powiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora .......... 189

18.3.4.    Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.................................... 190

18.3.5.    Sporządzenie dokumentacji powypadkowej...................................................... 193

18.3.6.    Wypadek na terenie innego zakładu ................................................................. 194

18.3.7.    Odmowa zbadania wypadku............................................................................. 195

18.3.8.    Rejestr wypadków przy pracy oraz statystyczna karta wypadku przy pracy ... 195

18.3.9.    Wnioski powypadkowe ..................................................................................... 196

18.4.    Wypadki niepracownicze .................................................................................... 196

18.5.    Postępowanie dotyczące chorób zawodowych.................................................... 197

18.5.1.    Związek choroby z warunkami pracy ............................................................... 197

18.5.2.    Postępowanie dotyczące chorób zawodowych ................................................. 197

18.5.3.    Obowiązki pracodawcy związane z chorobami zawodowymi........................... 199

18.5.4.    Pozbawienie poszkodowanego prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy ................................................................................................................. 200

18.6.    Wypadki w drodze do pracy lub z pracy ............................................................. 202

18.7.    Analiza wypadków.............................................................................................. 204

18.8.    Badanie wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych ................................ 206

18.8.1.    Etapy badania wypadków................................................................................. 206

18.8.2.    Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy............................................................. 208

18.8.3.    Wyznaczanie kosztów wypadków...................................................................... 209

18.8.4.    Analiza chorób zawodowych ............................................................................ 211

18.8.5.    Badanie chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną

pracą ................................................................................................................ 212

18.8.6.    Koszty chorób zawodowych.............................................................................. 215

19.    Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia ..................................................... 216

19.1.    Definicja pierwszej pomocy................................................................................ 216

19.2.    Organizacja akcji ratunkowej .............................................................................. 216

19.2.1.    Wezwanie pomocy ............................................................................................ 217

19.2.2.    Bezpieczeństwo akcji ratunkowej ..................................................................... 218

19.2.3. Apteczka pierwszej pomocy............................................................................................................................................................219

19.3.    Najczęstsze przyczyny stanów nagłych pochodzenia urazowego ..............................................219

19.3.1.    Rany ..................................................................................................................................................................................................................................219

19.3.2.    Krwotoki ......................................................................................................................................................................................................................220

19.3.3.    Amputacja urazowa....................................................................................................................................................................................221

19.3.4.    Oparzenia i odmrożenia ......................................................................................................................................................................221

19.3.5.    Urazy kostne i stawowe ........................................................................................................................................................................224

19.3.6.    Uraz kręgosłupa ..............................................................................................................................................................................................226

19.3.7.    Złamania żeber..................................................................................................................................................................................................226

19.4.    Stany zagrożenia życia związane z nagłym zachorowaniem ............................................................227

19.4.1.    Atak astmy oskrzelowej ........................................................................................................................................................................227

19.4.2.    Padaczka (epilepsja) ................................................................................................................................................................................227

19.4.3.    Zawał serca ............................................................................................................................................................................................................227

19.4.4.    Cukrzyca......................................................................................................................................................................................................................228

19.4.5.    Omdlenie ....................................................................................................................................................................................................................229

19.4.6.    Udar słoneczny..................................................................................................................................................................................................229

19.4.7.    Udar cieplny..........................................................................................................................................................................................................229

19.4.8.    Wstrząs ..........................................................................................................................................................................................................................230

19.5.    Zaburzenie funkcji życiowych spowodowane zatruciami......................................................................232

19.5.1.    Zatrucia tlenkiem węgla ......................................................................................................................................................................232

19.5.2.    Zatrucia środkami żrącymi i rozpuszczalnikami organicznymi................................................233

19.6.    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa..................................................................................................................................233

19.6.1.    Podstawowe zasady resuscytacji osoby dorosłej............................................................................................234

19.6.2.    Podstawowe zasady resuscytacji osoby dorosłej z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora (AED) ....................................................................................................................................................236

19.7.    Pozycja bezpieczna ..........................................................................................................................................................................................238

20.    Konsultacje w zakresie bhp oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy ....    239

21.    Organy nadzoru ......................................................................................................................................................................................................240

21.1.    Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ..............................................................................................................................................240

21.2.    Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) ..................................................................................................................................246

21.3.    Państwowa Straż Pożarna (PSP) ..................................................................................................................................................249

21.4.    Urząd Dozoru Technicznego (UDT) ......................................................................................................................................251

21.5.    Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ)..................................................................................................................................252

22.    Społeczna inspekcja pracy......................................................................................................................................................................256

22.1.    Struktura SIP w zakładzie pracy ..................................................................................................................................................256

22.2.    Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy ..............................................256

Zawartość płyty CD ......................................................................................................................................................................................................258
Poszczególne rozdziały niniejszej publikacji zredagowano w oparciu o następujące książki wydawnictwa TARBONUS:_
Rozdział 1    M. Gałusza, Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
Rozdział 2    M. Gałusza, Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
Rozdział 3    E. Chudzicka, Czas pracy - praktyczny poradnik
Rozdział 4    M. Gałusza, Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
Rozdział 5    M. Gałusza, Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
Rozdział 6    M. Gałusza, Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
Rozdział 7    M. Gałusza, Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
Rozdział 8    M. Gałusza, Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
Rozdział 9    K.T. Kociołek, Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej
Rozdział 10    S. Wieczorek, P. Żukowski, Organizacja bezpiecznej pracy
Rozdział 11    K. Schmidt, Środowisko techniczne - wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia, W: BHP w energetyce. Poradnik dla każdej firmy, red. J. Knyziak
Rozdział 12    I. Romanowska-Słomka, A. Słomka, Profilaktyka organizacyjna i medyczna, W: BHP w energetyce. Poradnik dla każdej firmy, red. J. Knyziak
Rozdział 13    I. Romanowska-Słomka, A. Słomka, Profilaktyka organizacyjna i medyczna, W: BHP w energetyce. Poradnik dla każdej firmy, red. J. Knyziak
Rozdział 14    I. Romanowska-Słomka, A. Słomka, Profilaktyka organizacyjna i medyczna, W: BHP w energetyce. Poradnik dla każdej firmy, red. J. Knyziak
Rozdział 15    R. Szozda, Czynniki szkodliwe w środowisku pracy, W: BHP w energetyce. Poradnik dla każdej firmy, red. J. Knyziak
Rozdział 16    I. Romanowska-Słomka, A. Słomka, Zarządzanie ryzykiem zawodowym
Rozdział 17    S. Wieczorek, Ergonomia
Rozdział 18    M. Gałusza, W. Langer, Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo  I. Romanowska-Słomka, Wypadki i choroby zawodowe - analiza i koszty
Rozdział 19    G. Gałuszka, Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Rozdział 20    M. Gałusza, Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
Rozdział 21    M. Gałusza, Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
Rozdział 22    M. Gałusza, Poradnik społecznego inspektora pracy


Opinie książki Asystent BHP 2011

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.