Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka KRAM Wydawnictwo

Tablice geograficzne

Tablice geograficzne

Cena tradycyjna: 9.00 zł
Cena promocyjna: 8.10 zł
Oszczędzasz: 0.90 zł /-10%/

Autor:Libner Paweł,
ISBN:8389171821
Wydawnictwo:KRAM Wydawnictwo
Ilość stron:128
Wydanie:2006
Format:A5
Oprawa:Miękka
Szkolne tablice geograficzne zawierają szereg tabel dotyczących zagadnień z zakresu szeroko rozumianej geografii fizycznej i ekonomicznej, mogą być przydatne w nauczaniu geografii, biologii i ekologii, a ze względu na swój retrospektywny charakter - również historii współczesnej.
Część opracowania poświęcona geografii ekonomicznej wyraźnie różni się od innych tego typu publikacji. Aby uniknąć powielania tych samych danych zrezygnowaliśmy z powszechnie stosowanego podziału na część "Świat" i "Polska" - wszystkie tabele zostały uporządkowane według wielkości, co ułatwia analizę i prace porównawcze.
GEOGRAFIA FIZYCZNA
UKŁAD SŁONECZNY

Słońce ...........................................................

Planety Układu Słonecznego ...........................................

Księżyc ...........................................................

Ziemia............................................................

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku .........................................

Wysokość górowania słońca na dowolnej szerokości geograficznej w pierwsze

dni astronomicznych pór roku .........................................

Skład chemiczny różnych środowisk w % wagowych .........................

LITOSFERA

Powierzchnia lądów .................................................

Hipsometria lądów...................................................

Hipsometria oceanów ................................................

Najwyższe góry wg kontynentów ........................................

Wybrane obszary depresyjne ..........................................

Największe pustynie świata ............................................

Budowa wnętrza Ziemi ...............................................

Przykłady skał ......................................................

Rodzaje gór .......................................................

Ruchy górotwórcze ..................................................

Dzieje Ziemi .......................................................

Terytorium i granice Polski ............................................

Układ pionowy powierzchni Polski .......................................

Wyższe szczyty górskie Polski .........................................

Historia geologiczna Polski ............................................

HYDROSFERA

Zasoby wodne hydrosfery .............................................

Wody słodkie hydrosfery ..............................................

Podstawowe dane morfometryczne oceanu światowego ......................

Rowy oceaniczne i ich charakterystyka ...................................

Zasolenie i temperatura oceanów i wybranych mórz .........................

Przybliżony skład chemiczny wód oceanicznych ............................

Główne sole rozpuszczone w wodzie morskiej .............................

Porównanie składu chemicznego soli rozpuszczonych w wodzie rzecznej i morskiej .

Główne sole rozpuszczone w wodzie rzecznej .............................

Wysokość przypływów ...............................................

Największe jeziora świata .............................................

Najgłębsze jeziora świata .............................................

Większe i głębsze jeziora Polski ........................................

Większe sztuczne zbiorniki wodne świata .................................

Największe rzeki świata ..............................................

Większe rzeki Polski .................................................

Najwyższe wodospady ...............................................

Największe wodospady i kaskady .......................................

Rozmieszczenie lodowców i stałej pokrywy śnieżnej według kontynentów .........
Największe lodowce świata .........................................

Prędkość poruszania się większych lodowców w różnych regionach ..........

ATMOSFERA

Podstawowe składniki gazowe atmosfery ziemskiej .......................

Atmosfera Ziemi .................................................

Maksymalna zawartość pary wodnej w powietrzu w zależności od temperatury ..

Klasyfikacja chmur ...............................................

Najczęstsze postacie opadów atmosferycznych powstające z poszczególnych

rodzajów chmur..................................................

Klimaty kuli ziemskiej .............................................

Średnie temperatury powietrza w pasach równoleżnikowych ................

Średnioroczne parametry klimatyczne świata ...........................

Ekstremalne wartości klimatyczne ....................................

Rekordy klimatyczne Polski .........................................

BIOSFERA

Strefy roślinne ...................................................

Piętra roślinne gór Polski ...........................................

GLEBY

Gleby kuli ziemskiej...............................................

GEOGRAFIA GOSPODARCZA

I.    WYBRANE DANE O ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM POLSKI W LATACH 1950-2002

Wybrane dane o rozwoju społeczno-gospodarczym Polski .................

Udział i miejsce Polski w Świecie ....................................

Udział i miejsce Polski w Europie ....................................

II.    WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWACH W NOWYM PODZIALE ADMINISTRACYJNYM POLSKI

Wybrane dane o województwach ....................................

III.    OCHRONA ŚRODOWISKA

Charakterystyka Parków Narodowych .................................

Stan ewidencyjny i kierunki wykorzystania powierzchni kraju ................

Zasoby ważniejszych kopalin w Polsce w 2002 r.........................

IV.    DEMOGRAFIA

Powierzchnia i ludność świata .......................................

Ruch naturalny ludności świata i przeciętne trwanie życia ..................

Liczba ludności najludniejszych krajów świata w 2001 r....................

Bilans ludności Polski .............................................

Ruch naturalny ludności w wybranych krajach świata .....................

Struktura wiekowa ludności w wybranych krajach świata ...................

Struktura wieku i płci ludności Polski w roku 2003. Ludność miejska i wiejska . ..

Ludność w miastach i na wsi w wybranych krajach świata ..................

Miasta i ludność w miastach Polski ...................................

Największe miasta świata ..........................................

Ludność aktywna zawodowo w wybranych krajach świata ..................

Pracujący według sektorów w wybranych krajach świata ...................

Bezrobocie na świecie.............................................
Pracujący w Polsce według sekcji i działów .................................

Bezrobotni zarejestrowani w Polsce. Stopa bezrobocia oraz oferty pracy...........

Bezrobotni zarejestrowani w Polsce według poziomu wykształcenia i wieku ........

Ważniejsze języki - według liczby ludności posługującej się danym językiem (rok 2002) Główne religie według liczby wyznawców w 2001 r............................

V.    EDUKACJA. OCHRONA ZDROWIA. MIESZKANIA

Ludność w wieku 15 lat i więcej nieumiejąca czytać i pisać w 2000 r. w wybranych

krajach świata ......................................................

Studenci szkół wyższych w wybranych krajach świata ........................

Pracownicy służby zdrowia w wybranych krajach świata .......................

Zasoby mieszkaniowe w wybranych krajach świata ...........................

VI.    TURYSTYKA. KULTURA

Turystyka zagraniczna na świecie ........................................

Przyjazdy cudzoziemców do Polski .......................................

Wyjazdy obywateli polskich za granicę ....................................

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne w użytkowaniu na świecie .................

Gazety codzienne na świecie ...........................................

Komputery osobiste i użytkownicy Internetu ................................

Kina w wybranych krajach świata ........................................

VII.    ROLNICTWO. RYBOŁÓWSTWO. LEŚNICTWO

Użytkowanie gruntów na świecie w 1999 r..................................

Uytkowanie gruntów w wybranych krajach świata w 1999 r......................

Użytkowanie gruntów w Polsce ..........................................

Indywidualne gospodarstwa rolne w Polsce według grup obszarowych ............

Powierzchnia, zbiory i plony zbóż na świecie ................................

Powierzchnia, zbiory i plony pszenicy na świecie.............................

Powierzchnia, zbiory i plony żyta na świecie ................................

Powierzchnia, zbiory i plony jęczmienia na świecie ...........................

Powierzchnia, zbiory i plony owsa na świecie ...............................

Powierzchnia, zbiory i plony kukurydzy na świecie ...........................

Powierzchnia, zbiory i plony ryżu na świecie ................................

Powierzchnia, zbiory i plony ziemniaków na świecie ..........................

Powierzchnia, zbiory i plony buraków cukrowych na świecie ....................

Powierzchnia, zbiory i plony bawełny (włókna) ..............................

Powierzchnia, zbiory i plony trzciny cukrowej na świecie .......................

Powierzchnia, zbiory i plony rzepaku na świecie .............................

Powierzchnia i zbiory soi na świecie ......................................

Powierzchnia i zbiory herbaty na świecie ...................................

Powierzchnia i zbiory kawy na świecie ....................................

Powierzchnia, zbiory i plony tytoniu na świecie ..............................

Powierzchnia i zbiory słonecznika na świecie ...............................

Zbiory oliwek na świecie ...............................................

Zbiory pomarańcz i mandarynek na świecie ................................

Zbiory winogron na świecie .............................................

Powierzchnia zasiewów roślin uprawnych w Polsce ...........................

Hodowla bydła na świecie ..............................................

Hodowla trzody chlewnej na świecie ......................................

Hodowla koni na świecie ..............................................

Hodowla owiec na świecie .............................................

Produkcja mięsa z uboju (ogółem) na świecie ...............................

Produkcja mleka krowiego na świecie ....................................
Zużycie nawozów sztucznych (w przeliczeniu na czysty składnik) w 1998 r..........

w wybranych krajach świata ............................................

Połowy morskie i słodkowodne na świecie...................................

Pozyskiwanie drewna (grubizny) w wybranych krajach świata ....................

VIII.    PRZEMYSŁ

Wydobycie węgla kamiennego na świecie ...................................

Wydobycie węgla brunatnego na świecie ...................................

Wydobycie ropy naftowej na świecie .......................................

Wydobycie gazu ziemnego na świecie .....................................

Produkcja energii elektrycznej w wybranych krajach świata według rodzajów w 1999 r. .

Największe elektrownie wodne świata ......................................

Wydobycie rud żelaza na świecie w 1999 r...................................

Wydobycie boksytów (w wadze rzeczywistej) na świecie w 1999 r.................

Wydobycie rud miedzi na świecie w 1999 r...................................

Wydobycie rud cynku na świecie w ok. 1995 r................................

Wydobycie rud ołowiu na świecie w 1995 r...................................

Wydobycie rud cyny na świecie w 1999 r....................................

Wydobycie rud manganu na świecie (w przeliczeniu na czysty składnik) w 1999 r.....

Wydobycie rud chromu na świecie (w przeliczeniu na czysty składnik) w 1996 r.......

Wydobycie rud uranu na świecie (w przeliczeniu na czysty składnik) w 1998 r........

Wydobycie rud złota na świecie (w przeliczeniu na czysty składnik) w 1999 r.........

Wydobycie rud srebra na świecie (w przeliczeniu na czysty składnik) w 1999 r........

Wydobycie rud niklu na świecie w 1999 r....................................

Produkcja stali surowej na świecie w 2000 r..................................

Produkcja miedzi rafinowanej na świecie w 2001 r.............................

Produkcja aluminium na świecie na w 1999 r.................................

Produkcja ołowiu rafinowanego na świecie w 2001 r............................

Produkcja cynku na świecie w 2001 r.......................................

Produkcja cyny rafinowanej na świecie w 1994 r..............................

Wydobycie soli potasowych na świecie (w przeliczeniu na czysty składnik) w 1999 r. ...

Wydobycie fosforytów na świecie (w przeliczeniu na czysty składnik) w 1999 r........

Wydobycie soli kamiennej na świecie w 1995 r................................

Produkcja siarki na świecie w 1998 r.......................................

Produkcja włókien chemicznych niecelulozowych na świecie w 1996 r..............

Produkcja włókien chemicznych celulozowych na świecie w 1996 r................

Produkcja nawozów azotowych na świecie (w przeliczeniu na czysty składnik)

w 2000/2001 r........................................................

Produkcja nawozów fosforowych na świecie (w przeliczeniu na czysty składnik)

w 2000/2001 r........................................................

Produkcja nawozów potasowych na świecie (w przeliczeniu na czysty składnik)

w 2000/2001 r........................................................

Produkcja benzyny na świecie w 2000 r.....................................

Statki wodowane na świecie w 1999 r......................................

Produkcja samochodów osobowych i ciężarowych na świecie ....................

Produkcja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych na świecie .................

Produkcja przędzy wełnianej na świecie w 1996 r..............................

Produkcja przędzy bawełnianej na świecie w 1996 r............................

Produkcja cukru surowego na świecie w 2001 r...............................

Produkcja sprzedana przemysłu w Polsce według sekcji i działów (ceny bieżące) w 2002 r.

IX.    TRANSPORT. ŁĄCZNOŚĆ

Transport kolejowy w wybranych krajach świata ..............................

Najwyżej położone linie kolejowe świata ....................................
Transport samochodowy w wybranych krajach świata ..........................

Samochody osobowe i ciężarowe w użytkowaniu w wybranych krajach świata w 2000 r.

Transport lotniczy w wybranych krajach świata ...............................

Największe pasażerskie porty lotnicze świata w 2001 r..........................

Przeładunek w największych portach morskich świata w 1998 r...................

Morska flota handlowa w 1995 r...........................................

Rurociągi naftowe w wybranych krajach świata w 1994 r........................

Sieć komunikacyjna Polski ..............................................

Przewozy ładunków w wybranych krajach świata według rodzajów transportu w % ogółu

przewozów w 1995 r..................................................

Abonenci telefoniczni w wybranych krajach świata ............................

X.    HANDEL.

Handel zagraniczny w wybranych krajach świata w 2002 r. (ceny bieżące) ..........

Saldo obrotów handlu zagranicznego w wybranych krajach świata w 2001 r.

(ceny bieżące).......................................................

Struktura importu i eksportu według grup towarów w wybranych krajach świata (ceny bieżące) .......................................................

XI.    FINANSE. RACHUNKI NARODOWE

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w wybranych krajach świata w 2000 r.

- skala roczna.......................................................

Struktura wydatków skonsolidowanego budżetu centralnego w wybranych krajach świata

według działów ......................................................

Długi zagraniczne wybranych krajów świata w 2000 r...........................

Produkt krajowy brutto w wybranych krajach świata w 2000 r.....................

XII.    WYBRANE DANE O POZIOMIE ŻYCIA LUDNOŚCI

Dzienne spożycie kalorii, białka i tłuszczów w wybranych krajach świata

na 1 mieszkańca w latach 1988-1990 .....................................

Struktura wydatków gospodarstw domowych na spożycie w wybranych krajach świata . Relacje miesięcznych wynagrodzeń nominalnych do cen detalicznych wybranych artykułów żywnościowych w wybranych krajach świata ........................

XIII.    POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ I STOLICE KRAJÓW ŚWIATA

Powierzchnia, ludność i stolice krajów świata ................................
Opinie książki Tablice geograficzne

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.